Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

31.03.2022

Den 23. mars inviterte Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til storfrokostmøte i Hjertnes. I etterkant av møtet sendte vi ut en evaluering hvor alle ble invitert til å gi innspill om "Hva bør kommunen gjøre for å bidra til arbeidsplass-vekst i Sandefjord?". 

 • Få til smarte løsninger med kort vei til samarbeid mellom næringsliv offentlige tjenester og utdanning
 • Bygge boliger sentralt for små husholdninger, mange single unge som vil bo nær kollektiv knutepunkter. Fortsett det gode arbeidet med gründere og enda mer fokus på, eller en ny vri på målet om å få alle hoder i arbeid, la folk få mulighet og vær open minded, de aller fleste klarer å gjøre en jobb når det tilrettelegges
 • Enda sterkere støtte til gründerbedrifter
 • Attraktive næringsarealer. Tilgang på strøm/energi
 • Flere kontorarbeidsplasser i sentrum
 • Sørge for å ha attraktivt næringsarealer tilgjengelig, med fiber og optimaliserte forhold
 • Som ordfører Bjørn Ole Gleditsch sa i møtet - fokus på nye energikilder
 • Følge opp de som tilbyr næringsarealer i sentrum bla. De sier det er stor etterspørsel og behov, de som etterspør må videreformidles til gårdeiere. Inviter gjerne til ett generelt møte.
 • Viktig med ny innfartsvei til Torp. Sørge for at Torp blir et trafikknutepunkt når InterCity kommer. Jobbe tett med SNF. Støtte Tenk Stort og Gründeriet. Langsiktighet i prosjekter er viktig.
 • Sandefjord har ordspillet "Tenk stort" De aller fleste etableringer i byen er "tenk smått". De må utvikle seg, og slå rot før de eventuelt kan utvide. Det er i utviklingsfasen småbedrifter trenger støtte. Av egen erfaring er det nettopp i denne fasen støtten er minst. Ved en god støtte i denne fasen vil sannsynligvis suksessbedrifter øke vesentlig.
 • Øke fokus på skoler og barneidretten. Det gjør at foreldre vil ta barna sine hit. Være framoverlent på å teste ut grønne teknologier med krav om etablering av arbeidsplasser i kommunen!
 • Sørge for bussforbindelse til Borgeskogen. Veldig mange arbeidsplasser, men må ha egen bil for å komme seg på arbeid
 • Utvikle byen for å gjøre det attraktivt å leve her. Fjerne ferjene, de skaper bare handelslekkasje, CO2-utslipp og trafikkaos og har ingen nytte
 • At hele sentrum ikke bygges ned og blir befolket av rike eldre , men at også Sandefjord gjøres til et attraktivt sted/møtested for befolkningen
 • Satse mere på nasjonal og internasjonal turisme. Dog her mangler Sandefjord en attraksjon i verdensklassen
 • Holde trykket oppe på InterCity slik at kompetansetilgangen øker gjennom utvidet bo- og arbeidsmarked. Utvikle ulike næringsarealer. Inkludere flere i arbeidslivet blant annet ved å legge til rette for kompetanseheving. Utvikle bysentrum med enda flere urbane kvaliteter. Og ellers; keep up the good work! :-)
 • Gjøre Sandefjord mer attraktivt med levende bymiljø. i forhold til vår hvalfangsthistorie i Sandefjord kunne man bygge en park ved strandpromenaden hvor man evt. også kunne hatt et stort akvarium-restauranter
 • Fortsette presentert strategi om å være imøtekommende og effektive i saker om næringsutvikling, sørge for at barnehage, skoler og fritidstilbud gir innbyggere grunn til å skryte av det kommunen tilbyr.
 • Legg til rette for at nye bedrifter kommer til Sandefjord. Fortsatt å støtte Næringsforeningen.
 • Undersøke mulighetene som finnes i bærekraftige byggematerialer basert på naturressurser. Norge jobber med å øke selvforsyning og bransjen har i dag stor underkapasitet
 • Koble mest relevante startup- og smb-miljøer med Oslo som innovasjonsmoter, f.eks. under OiW. Legge til rette for kontorhotell for pendlere. Kanskje et konsept kan selges på en måte som tiltrekker flere pendlere ut av Oslo og til Sandefjord?
 • Bruk av lokale leverandører. I Sandefjord er det leverandører av det meste, Sandefjord kommune bør kunne benytte seg av disse leverandørenes varer og tjenester så lenge de er konkurransedyktige selvfølgelig
 • Øke muligheter for lokale arbeidskraft
 • For å nå arbeidsplassmålet er det viktig at selskaper kan vokse i Sandefjord. Vær gjerne tydeligere på hva man gjør for å sikre gode forhold for at bedrifter kan skalere i Sandefjord. Å hjelpe småbedrifter i gang skaper ikke mange arbeidsplasser eller genererer skatteinntekter, det er å hjelpe vekstbedriftene å vokse og bli i Sandefjord som er det viktige, men det er vanskeligere å identifisere tiltak og måle. Desto viktigere med dialog med næringslivet.
 • Tilstrekkelig næringsarealer m/kapasitet til energikonsumerende virksomheter
 • Utbyggingstakt og fokus på infrastruktur - Togforbindelser og sikre tilgjengelighet til/fra Torp til utvalgte destinasjoner i inn- og utland samt trafikkavvikling i sentrale deler av Sandefjord.
 • Satse på bokvalitet og markedsføre tilgang til det "gode liv"
 • Fortsette satsningen på gründervirksomhet og bli attraktiv for neste generasjons arbeidstakere
 • Tilrettelegge for å komplementere næringslivet med etablerte virksomheter ( flytting/nyetableringer ) som gir økt attraktivitet for eksisterende og ny næringsutvikling
 • Stort fokus på å øke kompetansenivå på administrative stillinger i kommunen. Jobbe med saksbehandlingstid og ekspeditthet på byggesaksavdeling.
 • Profilere ledig næringsareal, samt rangere ledige arealer etter kundens behov og muligheter (beliggenhet / pris).
 • Tilrettelegge for fine kontorlokaler i sentrum for å skape et levende sentrum som skaper vekst i sentrumsnæringen / restauranter. (Viktig at ikke alle kontorer med handlekraftige ansatte sitter langs E18 og ikke bruker penger i sentrum)
 • Tenk stor og langsiktig ved utvikling av infrastruktur / transportplan.
 • Prioritere infrastruktur. Være tydelige på det grønne skifte. Handlingspunkter: Pendlerparkering med tilbringersykler der det kan avlaste køer. Videre satsing på Gründeriet. Høyskole/Universitet gjerne for IT-fag.
 • Sørge for tilgjengelig areal, god infrastruktur
 • Jeg savner mer fokus på Sandefjord som en bærekraftig kommune, og evnt nye arbeidsplasser som kan etableres i kjølvannet av dette.
 • Ikke gi bort kommunal eiendom, men forpakt/lei det ut til utviklere. Slik at arealene kan komme tilbake på kommunens eie
 • Kommunen bør ha fokus på tett samarbeid med næringslivet, både SNF, Gründeriet og andre aktører - også i tiden fremover. Være åpne for / bidra / delta i nye prosjekter som blir foreslått. I tillegg så er infrastruktur alltid viktig.
 • Ønsker meg et mer levende butikksentrum og da få "reservert" lokaler til butikkdrift på gateplan. Kommunen kan kjøpe ledige lokaler etc. og så kan man leie disse på en non-profitt-sum av kommunen. Nybygg får dette som krav når man får godkjennelsen. En del av bygget på gateplan skal reserveres butikkdrift/cafe etc. Kommunen kan også kjøpe opp lokaler for pop-up mulighet for de mange som ikke tør og som kanskje ikke har tilstrekkelig kapital til å teste sine produkter/konsept mot markedet. Søke kommunen 1-2 måneder av gangen f.eks. Stimulere til at flere bedrifter/butikker kommer seg ut av startblokka. Det samme gjelder bedriftslokaler. Også se på mulighetene for et gigantbygg med nye firmaer, grundere, kontorlokaler etc. Skape en MEGA plattform for nye bedrifter, kontakter, etc. Mikrolån til nye etablerere. 1 års avdrags- og rentefrihet og oppfølging av en kommunekoordinator. Personlig så får ikke min bedrift ikke noe lån da jeg ikke har noe overskudd å vise til over tid enda. Bedrifter i etableringsfasen har ofte det samme problemet. Det er ofte en lang etableringsfase med jobb døgnet rundt og kun tapping av privatøkonomi/oppsparte midler. Bankene vil ikke på banen før du kommer til det punktet at du faktisk ikke trenger lån. Dessverre
 • Bedre parkeringsforhold for ansatte i sentrum.
 • Infrastruktur, samt bevare natur ved bl.a. sjøen (det. er det bygget noen helt crazy leilighets blokker ved sjøen som ødelegger for det vi skal leve av fremover dvs natur/sjø, frisk luft mv. Se på Framnes hva kommunen har tillatt ... crazy.
 • Større fokus på menneskelige verdier, integrering og mottak av flyktninger!
 • Vi opplever ofte at Sandefjord kommune har rammeavtaler og kjøper tjenester og produkter i stor grad utenfor kommunen. Da bidrar ikke kommunen til vekst. Opplever ofte at kommuneansatte i posisjoner ikke bidrar til arbeidsplass-vekst i kommunen. Kompetanse vedr. det meste finnes i kommunen.
 • Måle viktighet og tilfredshet om nøkkelforhold for å arbeide i Sandefjord bland e som jobber i kommunen. Øke kjennskap til og kunnskap om viktige nøkkelforhold i Norges befolkning. Forbedre nøkkelforhold med lav tilfredshet i kommunen
 • Hjelpe bedrifter til å foreslå løsninger for tilpasning av ansatte til en bedrift. Ref. mangfold
 • Tilrettelegge kollektivtransport slik at den ansatte kan komme til jobb uten bil
 • Samarbeid bemanningsbyråer, NAV, utdanningstilbydere og næringsliv - fokus på kompetanseutvikling i forhold til framtidige behov
 • Tilrettelegg for næringsarealer
 • Øke kollektivtilbudet mellom boligområder til de ulike næringsområdene og fra sentrum
 • Ivareta og utvikle sentrum slik at sentrum er attraktivt. Begrense handel på utsiden av sentrum.
 • Utvikle sjøfronten. Flytte ferge trafikken
 • Sørge for attraktive boligområder for de som ønsker å flytte hit. Grundertun. Tilrettelegge for nyetableringer av bedrifter som har noe plassbehov. ( Ikke alle skal lage apper)
 • Omregulere mer til næringsarealer
 • Enda mer trøkk for å få gode bedrifter til byen. Fokus på økt kompetanse og de tiltak/aktiviteter som bidrar til dette - og mangfold/inkludering. Strøm ble presentert som et viktig område - noe som kommunen må fortsette å jobbe målrettet med
 • Det er som kjent krevende å finne områder som kan utvikles til næring og industri, siden det ofte fortrenger skog eller mark. Men når området først er funnet, er det viktig å tak i reguleringsprosessene og lære av hva Stokke har fått til på Borgeskogen

Tilbake

Artikler

 • Mindre matsvinn er bra for miljøet

  Nyheter - 13.05.2022

  Mindre matsvinn er bra for miljøet

  Vi ønsker å bidra til å redusere matsvinn. Det er naturlig for oss som en Miljøfyrtårnsertifisert forening. Visste du forresten at 1/3 av maten som produseres på verdensbasis kastes? Det er ikke bærekraftig.

  Les mer
 • Å lede i en hybrid tid!

  Nyheter - 10.05.2022

  Å lede i en hybrid tid!

  Tirsdag var det klart for frokostmøte og 100 SNF-ere var på plass for å høre om "Å lede i en hybrid tid" på Midtåsen. Takk til dagens vertskap som var Deloitte.

  Les mer
 • Få støtte til opplæring!

  Nyheter - 10.05.2022

  Få støtte til opplæring!

  Vårens siste søknadsfrist for bedriftsintern opplæring BIO er 18. mai. I Vestfold og Telemark støttet fylkeskommunen bedrifter og ansatte med rundt 26 millioner kroner.

  Les mer
 • Å skape kultur for bærekraft!

  Nyheter - 01.05.2022

  Å skape kultur for bærekraft!

  På dagens webinar i Green Network var temaet "Hvordan skape intern forankring og kultur for bærekraft?". Vi fikk høre interessante innlegg fra Finn.no og Nortura.

  Les mer
 • Pitch & mingle!

  Nyheter - 01.05.2022

  Pitch & mingle!

  Ønsker du å markedsføre din bedrift til andre medlemmer? Eller handle fra lokale aktører? Da må du bli med på "Pitch & Mingle" 25. mai.

  Les mer
 • Nye regler for hjemmekontor – skjerpet plikt for bedriftene

  Nyheter - 01.05.2022

  Nye regler for hjemmekontor – skjerpet plikt for bedriftene

  Regjeringen har sett behov for oppdatering av regelverket ved bruk av hjemmekontor, og dermed foretatt endring i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Endringene trer i kraft 1. juli 2022. Advokat Amalie Høivang i Advokatfirmaet Høivang gir oss en oversikt over hva nytt lovverk betyr for næringslivet.

  Les mer
 • Styrket samarbeid med Borgeskogen!

  Nyheter - 27.04.2022

  Styrket samarbeid med Borgeskogen!

  I går kveld inviterte vi kommunestyret til møte på Borgeskogen i samarbeid med Borgeskogen Næringsområde.

  Les mer
 • Digital sikkerhet!

  Nyheter - 26.04.2022

  Digital sikkerhet!

  I dag arrangerte vi fagsamling sammen med Sandefjord kommune om trusler og trender innen digital sikkerhet. Nærmere 100 deltakere fra næringslivet var på plass.

  Les mer
 • Mangfold som konkurransekraft!

  Nyheter - 24.04.2022

  Mangfold som konkurransekraft!

  Tirsdag 24. mai fyller vi Hjertnes og du er invitert til å høre mer om hvorfor verdien av mangfold og inkludering er viktig for næringslivet. Mangfold gir styrke.

  Les mer
 • Mesternes mester til Sandefjord

  Nyheter - 22.04.2022

  Mesternes mester til Sandefjord

  For tredje gang skal «Mesternes mester» spilles inn på norsk jord, og i år falt valget på Sandefjord. Dette vil sette Sandefjord tydelig på kartet 10 fredager i beste sendetid i januar 2023.

  Les mer
 • Hvordan skape godt innhold?

  Nyheter - 20.04.2022

  Hvordan skape godt innhold?

  I dag startet 45 SNF-ere med marketingboost på dhub. Tema for møtet var innholdsmarkedsføring.

  Les mer
 • Kommunestyret besøker Borgeskogen!

  Nyheter - 19.04.2022

  Kommunestyret besøker Borgeskogen!

  Borgeskogen er et særdeles viktig næringsområde i Sandefjord. Den 26. april inviterer vi i samarbeid med Borgeskogen Næringsområde kommunestyret i Sandefjord til møte for presentere området og styrke samarbeidet ytterligere.

  Les mer
 • Jeg velger meg april...

  Nyheter - 11.04.2022

  Jeg velger meg april...

  Vi er godt i gang med det andre kvartalet. Nå venter påske og for mange noen etterlengtede fridager.

  Les mer
 • Hva tenker Sandefjords bedrifter om framtiden?

  Nyheter - 07.04.2022

  Hva tenker Sandefjords bedrifter om framtiden?

  I dag startet 100 SNF-ere dagen med frokostmøte på Scandic Park Sandefjord. Temaet for møtet var "hva tenker Sandefjords bedrifter om framtiden"?

  Les mer
 • Velkommen til nye medlemmer!

  Nyheter - 01.04.2022

  Velkommen til nye medlemmer!

  Det er alltid fint å ønske nye medlemmer velkommen til Sandefjord Næringsforening. 

  Les mer
 • Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

  Nyheter - 31.03.2022

  Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

  Den 23. mars inviterte Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til storfrokostmøte i Hjertnes. I etterkant av møtet sendte vi ut en evaluering hvor alle ble invitert til å gi innspill om "Hva bør kommunen gjøre for å bidra til arbeidsplass-vekst i Sandefjord?". 

  Les mer
 • Ønsker du å hjelpe flyktninger?

  Nyheter - 30.03.2022

  Ønsker du å hjelpe flyktninger?

  Nå fremover kommer det mange ukrainske flyktninger til Sandefjord. Kommunen ønsker å tilrettelegge for at deres opphold skal bli godt. De ønsker å involvere og samarbeide med alle som ønsker å bidra frivillig.

  Les mer
 • Beredskapsdagen 2022

  Nyheter - 24.03.2022

  Beredskapsdagen 2022

  Temaene for beredskapsdagen 5. mai er trusselbildet, informasjonssikkerhet og bruk av avansert teknologi i trening og øving. Målgruppen er alle i regionen som har et ansvar eller engasjement innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

  Les mer
 • Storfrokostmøte i Hjertnes

  Nyheter - 21.03.2022

  Storfrokostmøte i Hjertnes

  Endelig kunne vi åpne dørene til Hjertnes og den årlige storfrokosten. Nærmere 500 deltakere var på plass fra næringslivet i hele regionen. 

  Les mer
 • Styret i Sandefjord Næringsforening

  Nyheter - 17.03.2022

  Styret i Sandefjord Næringsforening

  Den 16. mars var det generalforsamling i Sandefjord Næringsforening. Nytt styret for 2022 ble valgt.

  Les mer
 • Generalforsamling i Sandefjord Næringsforening

  Nyheter - 16.03.2022

  Generalforsamling i Sandefjord Næringsforening

  Den 16. mars gjennomførte vi generalforsamling med 60 medlemmer på Scandic Park Sandefjord. Kvelden kort oppsummert: høy aktivitet i 2021, mye spennende som skjer i Sandefjord, positive medlemmer og god stemning.

  Les mer
 • Møt våre gründere!

  Nyheter - 05.03.2022

  Møt våre gründere!

  Er du nysgjerring på gründermiljøet i Sandefjord? På storfrokosten i Hjertnes 23. mars får du høre mer om hva som skjer på Gründeriet.

  Les mer
 • Verdensøkonomi og grønn varehandel!

  Nyheter - 03.03.2022

  Verdensøkonomi og grønn varehandel!

  På dagens frokostmøte fikk over 100 SNF-ere en solid historietime om kriger, verdensøkonomi og ikke minst at vi alle må ta et ansvar for en mer bærekraftig framtid. 

  Les mer
 • Interessant besøk til Powerhouse Telemark!

  Nyheter - 02.03.2022

  Interessant besøk til Powerhouse Telemark!

  Tirsdag gikk turen for 40 SNF'ere med buss til fellesmøte med Grenland Næringsforening  hos Powerhouse Telemark. 

  Les mer
 • ;