Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

31.03.2022

Den 23. mars inviterte Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til storfrokostmøte i Hjertnes. I etterkant av møtet sendte vi ut en evaluering hvor alle ble invitert til å gi innspill om "Hva bør kommunen gjøre for å bidra til arbeidsplass-vekst i Sandefjord?". 

 • Få til smarte løsninger med kort vei til samarbeid mellom næringsliv offentlige tjenester og utdanning
 • Bygge boliger sentralt for små husholdninger, mange single unge som vil bo nær kollektiv knutepunkter. Fortsett det gode arbeidet med gründere og enda mer fokus på, eller en ny vri på målet om å få alle hoder i arbeid, la folk få mulighet og vær open minded, de aller fleste klarer å gjøre en jobb når det tilrettelegges
 • Enda sterkere støtte til gründerbedrifter
 • Attraktive næringsarealer. Tilgang på strøm/energi
 • Flere kontorarbeidsplasser i sentrum
 • Sørge for å ha attraktivt næringsarealer tilgjengelig, med fiber og optimaliserte forhold
 • Som ordfører Bjørn Ole Gleditsch sa i møtet - fokus på nye energikilder
 • Følge opp de som tilbyr næringsarealer i sentrum bla. De sier det er stor etterspørsel og behov, de som etterspør må videreformidles til gårdeiere. Inviter gjerne til ett generelt møte.
 • Viktig med ny innfartsvei til Torp. Sørge for at Torp blir et trafikknutepunkt når InterCity kommer. Jobbe tett med SNF. Støtte Tenk Stort og Gründeriet. Langsiktighet i prosjekter er viktig.
 • Sandefjord har ordspillet "Tenk stort" De aller fleste etableringer i byen er "tenk smått". De må utvikle seg, og slå rot før de eventuelt kan utvide. Det er i utviklingsfasen småbedrifter trenger støtte. Av egen erfaring er det nettopp i denne fasen støtten er minst. Ved en god støtte i denne fasen vil sannsynligvis suksessbedrifter øke vesentlig.
 • Øke fokus på skoler og barneidretten. Det gjør at foreldre vil ta barna sine hit. Være framoverlent på å teste ut grønne teknologier med krav om etablering av arbeidsplasser i kommunen!
 • Sørge for bussforbindelse til Borgeskogen. Veldig mange arbeidsplasser, men må ha egen bil for å komme seg på arbeid
 • Utvikle byen for å gjøre det attraktivt å leve her. Fjerne ferjene, de skaper bare handelslekkasje, CO2-utslipp og trafikkaos og har ingen nytte
 • At hele sentrum ikke bygges ned og blir befolket av rike eldre , men at også Sandefjord gjøres til et attraktivt sted/møtested for befolkningen
 • Satse mere på nasjonal og internasjonal turisme. Dog her mangler Sandefjord en attraksjon i verdensklassen
 • Holde trykket oppe på InterCity slik at kompetansetilgangen øker gjennom utvidet bo- og arbeidsmarked. Utvikle ulike næringsarealer. Inkludere flere i arbeidslivet blant annet ved å legge til rette for kompetanseheving. Utvikle bysentrum med enda flere urbane kvaliteter. Og ellers; keep up the good work! :-)
 • Gjøre Sandefjord mer attraktivt med levende bymiljø. i forhold til vår hvalfangsthistorie i Sandefjord kunne man bygge en park ved strandpromenaden hvor man evt. også kunne hatt et stort akvarium-restauranter
 • Fortsette presentert strategi om å være imøtekommende og effektive i saker om næringsutvikling, sørge for at barnehage, skoler og fritidstilbud gir innbyggere grunn til å skryte av det kommunen tilbyr.
 • Legg til rette for at nye bedrifter kommer til Sandefjord. Fortsatt å støtte Næringsforeningen.
 • Undersøke mulighetene som finnes i bærekraftige byggematerialer basert på naturressurser. Norge jobber med å øke selvforsyning og bransjen har i dag stor underkapasitet
 • Koble mest relevante startup- og smb-miljøer med Oslo som innovasjonsmoter, f.eks. under OiW. Legge til rette for kontorhotell for pendlere. Kanskje et konsept kan selges på en måte som tiltrekker flere pendlere ut av Oslo og til Sandefjord?
 • Bruk av lokale leverandører. I Sandefjord er det leverandører av det meste, Sandefjord kommune bør kunne benytte seg av disse leverandørenes varer og tjenester så lenge de er konkurransedyktige selvfølgelig
 • Øke muligheter for lokale arbeidskraft
 • For å nå arbeidsplassmålet er det viktig at selskaper kan vokse i Sandefjord. Vær gjerne tydeligere på hva man gjør for å sikre gode forhold for at bedrifter kan skalere i Sandefjord. Å hjelpe småbedrifter i gang skaper ikke mange arbeidsplasser eller genererer skatteinntekter, det er å hjelpe vekstbedriftene å vokse og bli i Sandefjord som er det viktige, men det er vanskeligere å identifisere tiltak og måle. Desto viktigere med dialog med næringslivet.
 • Tilstrekkelig næringsarealer m/kapasitet til energikonsumerende virksomheter
 • Utbyggingstakt og fokus på infrastruktur - Togforbindelser og sikre tilgjengelighet til/fra Torp til utvalgte destinasjoner i inn- og utland samt trafikkavvikling i sentrale deler av Sandefjord.
 • Satse på bokvalitet og markedsføre tilgang til det "gode liv"
 • Fortsette satsningen på gründervirksomhet og bli attraktiv for neste generasjons arbeidstakere
 • Tilrettelegge for å komplementere næringslivet med etablerte virksomheter ( flytting/nyetableringer ) som gir økt attraktivitet for eksisterende og ny næringsutvikling
 • Stort fokus på å øke kompetansenivå på administrative stillinger i kommunen. Jobbe med saksbehandlingstid og ekspeditthet på byggesaksavdeling.
 • Profilere ledig næringsareal, samt rangere ledige arealer etter kundens behov og muligheter (beliggenhet / pris).
 • Tilrettelegge for fine kontorlokaler i sentrum for å skape et levende sentrum som skaper vekst i sentrumsnæringen / restauranter. (Viktig at ikke alle kontorer med handlekraftige ansatte sitter langs E18 og ikke bruker penger i sentrum)
 • Tenk stor og langsiktig ved utvikling av infrastruktur / transportplan.
 • Prioritere infrastruktur. Være tydelige på det grønne skifte. Handlingspunkter: Pendlerparkering med tilbringersykler der det kan avlaste køer. Videre satsing på Gründeriet. Høyskole/Universitet gjerne for IT-fag.
 • Sørge for tilgjengelig areal, god infrastruktur
 • Jeg savner mer fokus på Sandefjord som en bærekraftig kommune, og evnt nye arbeidsplasser som kan etableres i kjølvannet av dette.
 • Ikke gi bort kommunal eiendom, men forpakt/lei det ut til utviklere. Slik at arealene kan komme tilbake på kommunens eie
 • Kommunen bør ha fokus på tett samarbeid med næringslivet, både SNF, Gründeriet og andre aktører - også i tiden fremover. Være åpne for / bidra / delta i nye prosjekter som blir foreslått. I tillegg så er infrastruktur alltid viktig.
 • Ønsker meg et mer levende butikksentrum og da få "reservert" lokaler til butikkdrift på gateplan. Kommunen kan kjøpe ledige lokaler etc. og så kan man leie disse på en non-profitt-sum av kommunen. Nybygg får dette som krav når man får godkjennelsen. En del av bygget på gateplan skal reserveres butikkdrift/cafe etc. Kommunen kan også kjøpe opp lokaler for pop-up mulighet for de mange som ikke tør og som kanskje ikke har tilstrekkelig kapital til å teste sine produkter/konsept mot markedet. Søke kommunen 1-2 måneder av gangen f.eks. Stimulere til at flere bedrifter/butikker kommer seg ut av startblokka. Det samme gjelder bedriftslokaler. Også se på mulighetene for et gigantbygg med nye firmaer, grundere, kontorlokaler etc. Skape en MEGA plattform for nye bedrifter, kontakter, etc. Mikrolån til nye etablerere. 1 års avdrags- og rentefrihet og oppfølging av en kommunekoordinator. Personlig så får ikke min bedrift ikke noe lån da jeg ikke har noe overskudd å vise til over tid enda. Bedrifter i etableringsfasen har ofte det samme problemet. Det er ofte en lang etableringsfase med jobb døgnet rundt og kun tapping av privatøkonomi/oppsparte midler. Bankene vil ikke på banen før du kommer til det punktet at du faktisk ikke trenger lån. Dessverre
 • Bedre parkeringsforhold for ansatte i sentrum.
 • Infrastruktur, samt bevare natur ved bl.a. sjøen (det. er det bygget noen helt crazy leilighets blokker ved sjøen som ødelegger for det vi skal leve av fremover dvs natur/sjø, frisk luft mv. Se på Framnes hva kommunen har tillatt ... crazy.
 • Større fokus på menneskelige verdier, integrering og mottak av flyktninger!
 • Vi opplever ofte at Sandefjord kommune har rammeavtaler og kjøper tjenester og produkter i stor grad utenfor kommunen. Da bidrar ikke kommunen til vekst. Opplever ofte at kommuneansatte i posisjoner ikke bidrar til arbeidsplass-vekst i kommunen. Kompetanse vedr. det meste finnes i kommunen.
 • Måle viktighet og tilfredshet om nøkkelforhold for å arbeide i Sandefjord bland e som jobber i kommunen. Øke kjennskap til og kunnskap om viktige nøkkelforhold i Norges befolkning. Forbedre nøkkelforhold med lav tilfredshet i kommunen
 • Hjelpe bedrifter til å foreslå løsninger for tilpasning av ansatte til en bedrift. Ref. mangfold
 • Tilrettelegge kollektivtransport slik at den ansatte kan komme til jobb uten bil
 • Samarbeid bemanningsbyråer, NAV, utdanningstilbydere og næringsliv - fokus på kompetanseutvikling i forhold til framtidige behov
 • Tilrettelegg for næringsarealer
 • Øke kollektivtilbudet mellom boligområder til de ulike næringsområdene og fra sentrum
 • Ivareta og utvikle sentrum slik at sentrum er attraktivt. Begrense handel på utsiden av sentrum.
 • Utvikle sjøfronten. Flytte ferge trafikken
 • Sørge for attraktive boligområder for de som ønsker å flytte hit. Grundertun. Tilrettelegge for nyetableringer av bedrifter som har noe plassbehov. ( Ikke alle skal lage apper)
 • Omregulere mer til næringsarealer
 • Enda mer trøkk for å få gode bedrifter til byen. Fokus på økt kompetanse og de tiltak/aktiviteter som bidrar til dette - og mangfold/inkludering. Strøm ble presentert som et viktig område - noe som kommunen må fortsette å jobbe målrettet med
 • Det er som kjent krevende å finne områder som kan utvikles til næring og industri, siden det ofte fortrenger skog eller mark. Men når området først er funnet, er det viktig å tak i reguleringsprosessene og lære av hva Stokke har fått til på Borgeskogen

Tilbake

Artikler

 • Folkemøter i Sandefjord!

  Nyheter - 01.10.2022

  Folkemøter i Sandefjord!

  Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i fremtidens Sandefjord kommune? Og hvordan skal vi transportere oss selv, varer og tjenester? I oktober arrangeres folkemøter i Sandefjord 5. oktober, Stokke 17. oktober og Andebu 19. oktober.

  Les mer
 • Velkommen til nye medlemmer!

  Nyheter - 01.10.2022

  Velkommen til nye medlemmer!

  Det er alltid fint å ønske nye medlemmer velkommen til Sandefjord Næringsforening. Se våre nye medlemmer i tredje kvartal.

  Les mer
 • Konferanse om arealplanlegging, matsikkerhet og energi

  Nyheter - 27.09.2022

  Konferanse om arealplanlegging, matsikkerhet og energi

  Den 3. november inviteres du til Bereduskonferansen i Bølgen Kulturhus i Larvik - en innsikts- og inspirasjonskonferanse om planlegging, matsikkerhet og energi. Hovedarrangør er Statsforvaltereren.

  Les mer
 • Få hjelp til finansiering!

  Nyheter - 27.09.2022

  Få hjelp til finansiering!

  I dag inviterte vi til informasjonsmøte om Fylkeskommunens kompetansemeglertjeneste. De gir gratis rådgivning når bedrifter ønsker hjelp til å søke finansiering fra de mange støtteordningene i det offentlige virkemiddelapparatet. 

  Les mer
 • Trenger du rådgivning?

  Nyheter - 23.09.2022

  Trenger du rådgivning?

  Er du et enkeltmannsforetak og savner praktisk veiledning? Da har du mulighet til å delta på Gründeriets partnerdag som arrangeres den siste onsdagen i hver måned fra kl 10.00 – 14.00 på Gründeriet. Det er åpent hus og ikke nødvendig å booke tid.

  Les mer
 • Sandefjord på plass 45

  Nyheter - 21.09.2022

  Sandefjord på plass 45

  På vårt webinar i samarbeid med NHO, fikk vi presentert resultatene for Sandefjord i årets kommune-NM.
  NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

  Les mer
 • Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  Nyheter - 20.09.2022

  Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  I dag startet vi opp pulje 5 av gruppesertifisering i Miljøfyrtårn. Stadig flere bedrifter merker at det stilles miljøkrav ved private og offentlige anbud. Vi i Sandefjord Næringsforening ønsker å bidra med tiltak som gir økt konkurransekraft til vårt næringsliv. Sandefjord ligger helt i toppen i Norge over byer med flest Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter.

  Les mer
 • Hva vil du med byen?

  Nyheter - 14.09.2022

  Hva vil du med byen?

  Onsdag 28. september 2022 inviterer Sandefjord kommune og Tenk Sandefjord til byutviklingskveld. Det blir deling av ideer, foredrag, mat og musikk. Vi skal skape framtidas Sandefjord - sammen!

  Les mer
 • Søk om penger til bærekraftsprosjekter

  Nyheter - 14.09.2022

  Søk om penger til bærekraftsprosjekter

  I høst deler Sparebanken Sør ut fire millioner kroner til prosjekter eller tiltak som bidrar til en bærekraftig fremtid i landsdelen vår. Konseptet kalles Bærekrafttak. Kjenner du til et godt prosjekt som trenger penger til å realisere sine mål? Søknadsfrist er 25. september.

  Les mer
 • Velkommen til åpning av Mulighetshuset!

  Nyheter - 13.09.2022

  Velkommen til åpning av Mulighetshuset!

  Den 22. september kl 12.00 er det offisiell åpning av Mulighetshuset i Bekkeveien 1. Her vil unge og voksne som står utenfor arbeidslivet få hjelp på veien inn mot arbeid eller utdanning. Du og dine medarbeidere inviteres herved til åpningen som byr på et rikholdig program med underholdning, omvisning og noe godt fra Matbørsen.

  Les mer
 • Tenk stort-prisen 2022!

  Nyheter - 10.09.2022

  Tenk stort-prisen 2022!

  PwC og Sandefjord Næringsforening skal nok en gang løfte fram lokale bedrifter som utmerker seg spesielt positivt. Temaet for Tenk stort-prisen 2022 er omstilling. En Sandefjords-bedrift vil stå igjen som vinneren, og alle kan nominere sin favoritt.

  Les mer
 • Vi ønsker oss flere svar på medlemsundersøkelse

  Nyheter - 08.09.2022

  Vi ønsker oss flere svar på medlemsundersøkelse

  Vi har startet planleggingen av 2023. For å utvikle et best mulig tilbud for våre medlemmer, er det viktig for oss å høre dine tanker og ønsker rundt medlemskapet i Sandefjord Næringsforening. 

  Les mer
 • Kultur som næring!

  Nyheter - 07.09.2022

  Kultur som næring!

  I dag inviterte vi til frokostmøte med kultur som næring på programmet. Nærmere 150 SNF-medlemmer startet dagen med kultur, faglig påfyll og omvisning i den nye, fleksible kulturarenaen.

  Les mer
 • Har du meldt deg på?

  Nyheter - 02.09.2022

  Har du meldt deg på?

  Påmeldingene til årets Torpkonferanse den 6. oktober tikker inn, og over 250 deltakere er klare. Vi håper på å se deg, og kan love tidsaktuelle temaer fra scenen, underholdning, god servering og ikke minst mange fine folk. Dette må du ikke gå glipp av.

  Les mer
 • Kun 1 plass ledig!

  Nyheter - 01.09.2022

  Kun 1 plass ledig!

  Fra høsten 2022 til våren 2023 arrangerer vi 6 samlinger for ledere i SNF-medlemsbedrifter. Målet med samlingene er å styrke kunnskap, ferdigheter og bli nysgjerrige på egne og andres holdninger i lederrollen. I tillegg vil du knytte nettverk med andre ledere, noe vi også mener er verdifullt i en lederhverdag. Vi setter sammen mindre grupper hvor du vil kunne diskutere og utvikle lederskapet ditt.

  Les mer
 • Solkraftverk på bygg er hot!

  Nyheter - 31.08.2022

  Solkraftverk på bygg er hot!

  Over 100 fra næringslivet deltok på dagens webinar i Green Network "Solkraftverk på bygg er hot". Et høyaktuelt tema hvor deltakerne fikk høre ulike caser fra solkraftanlegg på næringsbygg og offentlige bygg. 

  Les mer
 • Invitasjon til møte i Sandefjord planforum!

  Nyheter - 25.08.2022

  Invitasjon til møte i Sandefjord planforum!

  Den 8. september fra kl 08.00 - 10.00 inviterer Sandefjord kommune til møte i planforum. Dette er arena for eiendomsutviklere, plankonsulenter, eiendomsmeglere, interesseorganisasjoner innen by- og stedsutvikling og andre som har sitt daglige virke innen samfunnsutvikling. 

  Les mer
 • Få støtte til opplæring!

  Nyheter - 24.08.2022

  Få støtte til opplæring!

  Neste søknadsfrist for bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er 20. september.  Søknader som kommer inn til søknadsfrist, vil bli gitt tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. 

  Les mer
 • Morgenkaffe og gründerpitch

  Nyheter - 23.08.2022

  Morgenkaffe og gründerpitch

  Har du lyst til å høre mer om hva lokale gründerne jobber med? Gründeriet inviterer medlemmer av Sandefjord Næringsforening til «morgenkaffe og gründerpitcher» den 13. september.

  Les mer
 • Bli Miljøfyrtårnsertifisert!

  Nyheter - 22.08.2022

  Bli Miljøfyrtårnsertifisert!

  Sandefjord er i Norgestoppen når det gjelder antall Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter. Det skaper konkurransekraft og er et viktig fokus for oss i Sandefjord Næringsforening. Vi inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte den 25. august.

  Les mer
 • Vil du markedsføre din bedrift?

  Nyheter - 19.08.2022

  Vil du markedsføre din bedrift?

  Ønsker du å markedsføre din bedrift til andre medlemmer? Eller handle fra lokale aktører? Da må du bli med på "Pitch & Mingle" 2. september.

  Les mer
 • Back to work!

  Nyheter - 17.08.2022

  Back to work!

  Etter en fin sommer, var det flott å samle næringslivet i Kurbadhagen til Back to work. Nærmere 200 fra vårt næringsliv var på plass og det ble en topp kveld med mange fine folk.

  Les mer
 • Solenergi på yrkesbygg!

  Nyheter - 17.08.2022

  Solenergi på yrkesbygg!

  Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark har en tilskuddsordning for solenergi på yrkesbygg. 

  Les mer
 • Bli med på back to work!

  Nyheter - 11.08.2022

  Bli med på back to work!

  Nærmere 200 fra næringslivet i Sandefjord er klare for sommerfest 18. august i Kurbadhagen. Ta med gode kollegaer til en kveld fylt med god stemning, lave skuldre og mange fine folk. Det er ingen antallsbegrensning pr. bedrift.

  Les mer
 • ;