Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

31.03.2022

Den 23. mars inviterte Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til storfrokostmøte i Hjertnes. I etterkant av møtet sendte vi ut en evaluering hvor alle ble invitert til å gi innspill om "Hva bør kommunen gjøre for å bidra til arbeidsplass-vekst i Sandefjord?". 

 • Få til smarte løsninger med kort vei til samarbeid mellom næringsliv offentlige tjenester og utdanning
 • Bygge boliger sentralt for små husholdninger, mange single unge som vil bo nær kollektiv knutepunkter. Fortsett det gode arbeidet med gründere og enda mer fokus på, eller en ny vri på målet om å få alle hoder i arbeid, la folk få mulighet og vær open minded, de aller fleste klarer å gjøre en jobb når det tilrettelegges
 • Enda sterkere støtte til gründerbedrifter
 • Attraktive næringsarealer. Tilgang på strøm/energi
 • Flere kontorarbeidsplasser i sentrum
 • Sørge for å ha attraktivt næringsarealer tilgjengelig, med fiber og optimaliserte forhold
 • Som ordfører Bjørn Ole Gleditsch sa i møtet - fokus på nye energikilder
 • Følge opp de som tilbyr næringsarealer i sentrum bla. De sier det er stor etterspørsel og behov, de som etterspør må videreformidles til gårdeiere. Inviter gjerne til ett generelt møte.
 • Viktig med ny innfartsvei til Torp. Sørge for at Torp blir et trafikknutepunkt når InterCity kommer. Jobbe tett med SNF. Støtte Tenk Stort og Gründeriet. Langsiktighet i prosjekter er viktig.
 • Sandefjord har ordspillet "Tenk stort" De aller fleste etableringer i byen er "tenk smått". De må utvikle seg, og slå rot før de eventuelt kan utvide. Det er i utviklingsfasen småbedrifter trenger støtte. Av egen erfaring er det nettopp i denne fasen støtten er minst. Ved en god støtte i denne fasen vil sannsynligvis suksessbedrifter øke vesentlig.
 • Øke fokus på skoler og barneidretten. Det gjør at foreldre vil ta barna sine hit. Være framoverlent på å teste ut grønne teknologier med krav om etablering av arbeidsplasser i kommunen!
 • Sørge for bussforbindelse til Borgeskogen. Veldig mange arbeidsplasser, men må ha egen bil for å komme seg på arbeid
 • Utvikle byen for å gjøre det attraktivt å leve her. Fjerne ferjene, de skaper bare handelslekkasje, CO2-utslipp og trafikkaos og har ingen nytte
 • At hele sentrum ikke bygges ned og blir befolket av rike eldre , men at også Sandefjord gjøres til et attraktivt sted/møtested for befolkningen
 • Satse mere på nasjonal og internasjonal turisme. Dog her mangler Sandefjord en attraksjon i verdensklassen
 • Holde trykket oppe på InterCity slik at kompetansetilgangen øker gjennom utvidet bo- og arbeidsmarked. Utvikle ulike næringsarealer. Inkludere flere i arbeidslivet blant annet ved å legge til rette for kompetanseheving. Utvikle bysentrum med enda flere urbane kvaliteter. Og ellers; keep up the good work! :-)
 • Gjøre Sandefjord mer attraktivt med levende bymiljø. i forhold til vår hvalfangsthistorie i Sandefjord kunne man bygge en park ved strandpromenaden hvor man evt. også kunne hatt et stort akvarium-restauranter
 • Fortsette presentert strategi om å være imøtekommende og effektive i saker om næringsutvikling, sørge for at barnehage, skoler og fritidstilbud gir innbyggere grunn til å skryte av det kommunen tilbyr.
 • Legg til rette for at nye bedrifter kommer til Sandefjord. Fortsatt å støtte Næringsforeningen.
 • Undersøke mulighetene som finnes i bærekraftige byggematerialer basert på naturressurser. Norge jobber med å øke selvforsyning og bransjen har i dag stor underkapasitet
 • Koble mest relevante startup- og smb-miljøer med Oslo som innovasjonsmoter, f.eks. under OiW. Legge til rette for kontorhotell for pendlere. Kanskje et konsept kan selges på en måte som tiltrekker flere pendlere ut av Oslo og til Sandefjord?
 • Bruk av lokale leverandører. I Sandefjord er det leverandører av det meste, Sandefjord kommune bør kunne benytte seg av disse leverandørenes varer og tjenester så lenge de er konkurransedyktige selvfølgelig
 • Øke muligheter for lokale arbeidskraft
 • For å nå arbeidsplassmålet er det viktig at selskaper kan vokse i Sandefjord. Vær gjerne tydeligere på hva man gjør for å sikre gode forhold for at bedrifter kan skalere i Sandefjord. Å hjelpe småbedrifter i gang skaper ikke mange arbeidsplasser eller genererer skatteinntekter, det er å hjelpe vekstbedriftene å vokse og bli i Sandefjord som er det viktige, men det er vanskeligere å identifisere tiltak og måle. Desto viktigere med dialog med næringslivet.
 • Tilstrekkelig næringsarealer m/kapasitet til energikonsumerende virksomheter
 • Utbyggingstakt og fokus på infrastruktur - Togforbindelser og sikre tilgjengelighet til/fra Torp til utvalgte destinasjoner i inn- og utland samt trafikkavvikling i sentrale deler av Sandefjord.
 • Satse på bokvalitet og markedsføre tilgang til det "gode liv"
 • Fortsette satsningen på gründervirksomhet og bli attraktiv for neste generasjons arbeidstakere
 • Tilrettelegge for å komplementere næringslivet med etablerte virksomheter ( flytting/nyetableringer ) som gir økt attraktivitet for eksisterende og ny næringsutvikling
 • Stort fokus på å øke kompetansenivå på administrative stillinger i kommunen. Jobbe med saksbehandlingstid og ekspeditthet på byggesaksavdeling.
 • Profilere ledig næringsareal, samt rangere ledige arealer etter kundens behov og muligheter (beliggenhet / pris).
 • Tilrettelegge for fine kontorlokaler i sentrum for å skape et levende sentrum som skaper vekst i sentrumsnæringen / restauranter. (Viktig at ikke alle kontorer med handlekraftige ansatte sitter langs E18 og ikke bruker penger i sentrum)
 • Tenk stor og langsiktig ved utvikling av infrastruktur / transportplan.
 • Prioritere infrastruktur. Være tydelige på det grønne skifte. Handlingspunkter: Pendlerparkering med tilbringersykler der det kan avlaste køer. Videre satsing på Gründeriet. Høyskole/Universitet gjerne for IT-fag.
 • Sørge for tilgjengelig areal, god infrastruktur
 • Jeg savner mer fokus på Sandefjord som en bærekraftig kommune, og evnt nye arbeidsplasser som kan etableres i kjølvannet av dette.
 • Ikke gi bort kommunal eiendom, men forpakt/lei det ut til utviklere. Slik at arealene kan komme tilbake på kommunens eie
 • Kommunen bør ha fokus på tett samarbeid med næringslivet, både SNF, Gründeriet og andre aktører - også i tiden fremover. Være åpne for / bidra / delta i nye prosjekter som blir foreslått. I tillegg så er infrastruktur alltid viktig.
 • Ønsker meg et mer levende butikksentrum og da få "reservert" lokaler til butikkdrift på gateplan. Kommunen kan kjøpe ledige lokaler etc. og så kan man leie disse på en non-profitt-sum av kommunen. Nybygg får dette som krav når man får godkjennelsen. En del av bygget på gateplan skal reserveres butikkdrift/cafe etc. Kommunen kan også kjøpe opp lokaler for pop-up mulighet for de mange som ikke tør og som kanskje ikke har tilstrekkelig kapital til å teste sine produkter/konsept mot markedet. Søke kommunen 1-2 måneder av gangen f.eks. Stimulere til at flere bedrifter/butikker kommer seg ut av startblokka. Det samme gjelder bedriftslokaler. Også se på mulighetene for et gigantbygg med nye firmaer, grundere, kontorlokaler etc. Skape en MEGA plattform for nye bedrifter, kontakter, etc. Mikrolån til nye etablerere. 1 års avdrags- og rentefrihet og oppfølging av en kommunekoordinator. Personlig så får ikke min bedrift ikke noe lån da jeg ikke har noe overskudd å vise til over tid enda. Bedrifter i etableringsfasen har ofte det samme problemet. Det er ofte en lang etableringsfase med jobb døgnet rundt og kun tapping av privatøkonomi/oppsparte midler. Bankene vil ikke på banen før du kommer til det punktet at du faktisk ikke trenger lån. Dessverre
 • Bedre parkeringsforhold for ansatte i sentrum.
 • Infrastruktur, samt bevare natur ved bl.a. sjøen (det. er det bygget noen helt crazy leilighets blokker ved sjøen som ødelegger for det vi skal leve av fremover dvs natur/sjø, frisk luft mv. Se på Framnes hva kommunen har tillatt ... crazy.
 • Større fokus på menneskelige verdier, integrering og mottak av flyktninger!
 • Vi opplever ofte at Sandefjord kommune har rammeavtaler og kjøper tjenester og produkter i stor grad utenfor kommunen. Da bidrar ikke kommunen til vekst. Opplever ofte at kommuneansatte i posisjoner ikke bidrar til arbeidsplass-vekst i kommunen. Kompetanse vedr. det meste finnes i kommunen.
 • Måle viktighet og tilfredshet om nøkkelforhold for å arbeide i Sandefjord bland e som jobber i kommunen. Øke kjennskap til og kunnskap om viktige nøkkelforhold i Norges befolkning. Forbedre nøkkelforhold med lav tilfredshet i kommunen
 • Hjelpe bedrifter til å foreslå løsninger for tilpasning av ansatte til en bedrift. Ref. mangfold
 • Tilrettelegge kollektivtransport slik at den ansatte kan komme til jobb uten bil
 • Samarbeid bemanningsbyråer, NAV, utdanningstilbydere og næringsliv - fokus på kompetanseutvikling i forhold til framtidige behov
 • Tilrettelegg for næringsarealer
 • Øke kollektivtilbudet mellom boligområder til de ulike næringsområdene og fra sentrum
 • Ivareta og utvikle sentrum slik at sentrum er attraktivt. Begrense handel på utsiden av sentrum.
 • Utvikle sjøfronten. Flytte ferge trafikken
 • Sørge for attraktive boligområder for de som ønsker å flytte hit. Grundertun. Tilrettelegge for nyetableringer av bedrifter som har noe plassbehov. ( Ikke alle skal lage apper)
 • Omregulere mer til næringsarealer
 • Enda mer trøkk for å få gode bedrifter til byen. Fokus på økt kompetanse og de tiltak/aktiviteter som bidrar til dette - og mangfold/inkludering. Strøm ble presentert som et viktig område - noe som kommunen må fortsette å jobbe målrettet med
 • Det er som kjent krevende å finne områder som kan utvikles til næring og industri, siden det ofte fortrenger skog eller mark. Men når området først er funnet, er det viktig å tak i reguleringsprosessene og lære av hva Stokke har fått til på Borgeskogen

Tilbake

Artikler

 • Laks til folket!

  Nyheter - 04.02.2023

  Laks til folket!

  På Fokserød holder Pure Salmon Kaldnes til i trivelige lokaler. Virksomheten er i kraftig vekst og hadde i 2022 en omsetning på drøye 400 millioner. Det siste året har 60 nye medarbeidere blitt en del av selskapet, som har ekspertise i verdensklasse innenfor fagfeltet landbasert fiskeoppdrett.

  Les mer
 • Er du mellom 20 - 40 år?

  Nyheter - 03.02.2023

  Er du mellom 20 - 40 år?

  Hvis svaret er ja, da har vi et eget nettverk du kan ta del i som heter Young Business Sandefjord (YBS). Nettverket ledes av Susanne Kolstad Grung som til daglig jobber i Fjellsport og med ny styringsgruppe på plass, planlegges flere aktiviteter i 2023.

  Les mer
 • Byutvikling, revitalisering og ombruk!

  Nyheter - 02.02.2023

  Byutvikling, revitalisering og ombruk!

  I dag inviterte Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til planforum. Nærmere 90 deltakere fra næringslivet var på plass for å høre om byutvikling, revitalisering og ombruk.

  Les mer
 • Frivilligbørs kommer til Sandefjord!

  Nyheter - 02.02.2023

  Frivilligbørs kommer til Sandefjord!

  Tirsdag 7. februar på Hjertnes kulturhus blir det frivilligbørs i Sandefjord, og vi håper du blir med. I løpet av et par timer på Hjertnes håper vi at det skapes nye relasjoner og muligheter for samarbeid mellom næringslivet, kommunen og frivilligheten i Sandefjord. Samarbeid kan for eksempel handle om å dele kompetanse, praktisk hjelp, underholdning, utstyr eller lokaler uten at det veksles noe penger.

  Les mer
 • Nytt samarbeid!

  Nyheter - 28.01.2023

  Nytt samarbeid!

  Sandefjord Næringsforening er nå medarrangør til planforum i regi av Sandefjord kommune. To ganger i året inviteres det til samlinger hvor formålet er deling av planarbeider som har betydning for by- og tettstedsutvikling, styrke dialog om by- og næringsutvikling og ikke minst læring og inspirasjon fra ulike aktører.

  Les mer
 • Ukraina trenger strømaggregater!

  Nyheter - 27.01.2023

  Ukraina trenger strømaggregater!

  Russlands krigføring og målrettede angrep på sivil infrastruktur gjør at vinteren i Ukraina er ekstremt krevende. Infrastrukturen er bombet i stykker. Sykehus, skoler, barnehager, gamlehjem og hele boligkvartaler i Ukraina er uten eller delvis uten strøm og vannforsyning. Nå ber de om hjelp fra næringslivet i Sandefjord til strømaggregater og strømkabler. Kan du og din bedrift bidra?

  Les mer
 • Si din mening om Tivolitomta!

  Nyheter - 25.01.2023

  Si din mening om Tivolitomta!

  Sandefjord kommune ser på mulighetene for å flytte biblioteket og kulturskolen til Tivolitomta. Fire arkitektteam har laget fire ulike forslag. Nå vil kommunen høre hva du mener.

  Les mer
 • Regjeringen vil skjerpe miljøkrav

  Nyheter - 20.01.2023

  Regjeringen vil skjerpe miljøkrav

  Offentlig sektor er for dårlige til å stille klima- og miljøkrav i sine anskaffelser. Nå vil regjeringen skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp.

  Les mer
 • Mennesket bak CVen!

  Nyheter - 20.01.2023

  Mennesket bak CVen!

  Globale Sandefjord ble «blåst av banen» over all den kompetansen og potensiale som finnes i det flerkulturelle miljøet i Sandefjord når de startet med å lage video-cv'er. Filmene gjør det mulig å bli kjent med spennende kandidater som har kompetanse som altfor ofte ikke anerkjennes eller brukes i arbeidslivet.

  Les mer
 • Gründeriet søker dyktig forretningsutvikler

  Nyheter - 19.01.2023

  Gründeriet søker dyktig forretningsutvikler

  Trigges du av innovasjon og entreprenørskap og har du lyst til å være en bidragsyter for å skape flere, lokale arbeidsplasser? Ikke minst å løfte Sandefjord til Norges beste gründerby? Da kan dette være drømmejobben for deg. Som forretningsutvikler bidrar du i et viktig og meningsfylt samfunnsoppdrag. Søknadsfrist snarest. Vi behandler søknader fortløpende.

  Les mer
 • Fullsatt sal på årets storfrokostmøte

  Nyheter - 11.01.2023

  Fullsatt sal på årets storfrokostmøte

  For en fantastisk start det ble på 2023 med storfrokost i Hjertnes i samarbeid med Sandefjord kommune. Hele 650 påmeldte var klare for en felles kick start på det nye året.

  Les mer
 • Erna Solberg kommer til storfrokosten!

  Nyheter - 10.01.2023

  Erna Solberg kommer til storfrokosten!

  Nærmere 650 deltakere er allerede påmeldt, når vi inviterer til storfrokost den 11. januar i Hjertnes. På scenen får du blant annet høre Erna Solberg, partileder i Høyre. Vi garanterer deg noen svært interessante timer i selskap med fine folk fra hele vårt lokale næringsliv. 

  Les mer
 • Sørger for at 7 av 10 nordmenn får rent vann

  Nyheter - 05.01.2023

  Sørger for at 7 av 10 nordmenn får rent vann

  Fra hovedkontoret på Torp-IT sørger Gurusoft for at 7 av 10 nordmenn er trygge på at de får rent vant. Med 100 av de største kommunene i Norge på kundelisten, er de markedsledende innen overvåking og rapportering av vann og avløp. 

  Les mer
 • Stor aktivitet på Gründeriet i 2022!

  Nyheter - 02.01.2023

  Stor aktivitet på Gründeriet i 2022!

  Sandefjord Næringsforening driver Gründeriet i nært samarbeid med Sandefjord kommune. I 2022 ble 35 nye gründerbedrifter en del av "huset" og det ble gjennomført nærmere 70 arrangementer med solid, faglig påfyll.

  Les mer
 • Godt nytt år!

  Nyheter - 02.01.2023

  Godt nytt år!

  Vi håper julen har vært fin, at batteriene er ladet og at du er klar for 2023. Vi starter året med storfrokost i Hjertnes, og gleder oss til å se deg.

  Les mer
 • 61 nye medlemmer i 2022!

  Nyheter - 01.01.2023

  61 nye medlemmer i 2022!

  Å møte dere som er våre medlemmer ansikt til ansikt, er noe av det vi i Sandefjord Næringsforenlig liker best. I 2022 nådde vi all time high med hele 581 medlemsbedrifter ved årsskiftet. Hele 61 nye bedrifter ble en del av foreningen gjennom året. 

  Les mer
 • Premiere 1. januar!

  Nyheter - 30.12.2022

  Premiere 1. januar!

  På årets første dag i 2023, er det premiere på Mesternes mester. Sandefjord er stedet, og ti påfølgende fredager kan du se deltakerne utfolde seg i vår fantastiske kommune.

  Les mer
 • God jul fra SNF!

  Nyheter - 19.12.2022

  God jul fra SNF!

  Vi nærmer oss jul og 2022 er snart tilbakelagt. Et innholdsrikt år hvor pandemien gradvis fikk mindre spalteplass, mens krig i Europa, høye strømpriser og økte renter preget hverdagen og nyhetsbildet vårt. Tross utfordrende tider, er det mange positive opplevelser å ta med seg fra året som har gått.

  Les mer
 • Årets siste frokostmøte!

  Nyheter - 16.12.2022

  Årets siste frokostmøte!

  I dag var det julefrokost, og hele 230 deltakere fra vårt lokale næringsliv var på plass på Scandic Park Sandefjord. Viktige temaer om global og lokal utvikling, samt omstilling var på agendaen. Vi gratulerer Jotun som årets vinner av Tenk stort-prisen.

  Les mer
 • Vi gratulerer Jotun!

  Nyheter - 16.12.2022

  Vi gratulerer Jotun!

  I dag ble Jotun kåret til vinner av Tenk stort-prisen 2022. Årets tema var omstilling og det var et sterkt finaleheat med Jotun, Fosstech, Wenma, Teknomed og Grans som topp fem.

  Les mer
 • En ny "steinalder"

  Nyheter - 14.12.2022

  En ny "steinalder"

  Når Rocks of Norway så dagens lys i 2010, ble en ny «steinalder» skapt. Med restmateriale fra steinindustrien som tidligere ble kastet, utvikles nå mure-blokker og trapper i topp kvalitet. I Sandefjord er trappa fra Bjerggata til Preståsen laget av restmateriale, det samme er sittebenkene i Thor Dahls gate og ikke minst muren foran brannstasjonen ved Sandefjordsveien.

  Les mer
 • Finalistene er klare!

  Nyheter - 10.12.2022

  Finalistene er klare!

  Årets 5 finalister til Tenk stort-prisen er klare og 16. desember skal vinneren kåres. Årets tema er omstilling.

  Les mer
 • Hjelper nærmere 1000 ut i jobb!

  Nyheter - 09.12.2022

  Hjelper nærmere 1000 ut i jobb!

  Markedsteamet til NAV Sandefjord er tredje best i landet på formidling av arbeidskraft sammen med øvrige kollegaer. I fjor fikk de over 1000 personer ut i jobb. Med rekordlav arbeidsledighet, er tallet på formidling noe lavere så langt i 2022.

  Les mer
 • Norskkurs på kveldstid!

  Nyheter - 08.12.2022

  Norskkurs på kveldstid!

  Har du en medarbeider som ønsker og trenger å ta norskopplæring? Sandefjord kommune ved Sandefjord voksenopplæring arrangerer kurs fra januar 2023, og siste frist for påmelding er 16. desember.

  Les mer
 • ;