Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

31.03.2022

Den 23. mars inviterte Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til storfrokostmøte i Hjertnes. I etterkant av møtet sendte vi ut en evaluering hvor alle ble invitert til å gi innspill om "Hva bør kommunen gjøre for å bidra til arbeidsplass-vekst i Sandefjord?". 

 • Få til smarte løsninger med kort vei til samarbeid mellom næringsliv offentlige tjenester og utdanning
 • Bygge boliger sentralt for små husholdninger, mange single unge som vil bo nær kollektiv knutepunkter. Fortsett det gode arbeidet med gründere og enda mer fokus på, eller en ny vri på målet om å få alle hoder i arbeid, la folk få mulighet og vær open minded, de aller fleste klarer å gjøre en jobb når det tilrettelegges
 • Enda sterkere støtte til gründerbedrifter
 • Attraktive næringsarealer. Tilgang på strøm/energi
 • Flere kontorarbeidsplasser i sentrum
 • Sørge for å ha attraktivt næringsarealer tilgjengelig, med fiber og optimaliserte forhold
 • Som ordfører Bjørn Ole Gleditsch sa i møtet - fokus på nye energikilder
 • Følge opp de som tilbyr næringsarealer i sentrum bla. De sier det er stor etterspørsel og behov, de som etterspør må videreformidles til gårdeiere. Inviter gjerne til ett generelt møte.
 • Viktig med ny innfartsvei til Torp. Sørge for at Torp blir et trafikknutepunkt når InterCity kommer. Jobbe tett med SNF. Støtte Tenk Stort og Gründeriet. Langsiktighet i prosjekter er viktig.
 • Sandefjord har ordspillet "Tenk stort" De aller fleste etableringer i byen er "tenk smått". De må utvikle seg, og slå rot før de eventuelt kan utvide. Det er i utviklingsfasen småbedrifter trenger støtte. Av egen erfaring er det nettopp i denne fasen støtten er minst. Ved en god støtte i denne fasen vil sannsynligvis suksessbedrifter øke vesentlig.
 • Øke fokus på skoler og barneidretten. Det gjør at foreldre vil ta barna sine hit. Være framoverlent på å teste ut grønne teknologier med krav om etablering av arbeidsplasser i kommunen!
 • Sørge for bussforbindelse til Borgeskogen. Veldig mange arbeidsplasser, men må ha egen bil for å komme seg på arbeid
 • Utvikle byen for å gjøre det attraktivt å leve her. Fjerne ferjene, de skaper bare handelslekkasje, CO2-utslipp og trafikkaos og har ingen nytte
 • At hele sentrum ikke bygges ned og blir befolket av rike eldre , men at også Sandefjord gjøres til et attraktivt sted/møtested for befolkningen
 • Satse mere på nasjonal og internasjonal turisme. Dog her mangler Sandefjord en attraksjon i verdensklassen
 • Holde trykket oppe på InterCity slik at kompetansetilgangen øker gjennom utvidet bo- og arbeidsmarked. Utvikle ulike næringsarealer. Inkludere flere i arbeidslivet blant annet ved å legge til rette for kompetanseheving. Utvikle bysentrum med enda flere urbane kvaliteter. Og ellers; keep up the good work! :-)
 • Gjøre Sandefjord mer attraktivt med levende bymiljø. i forhold til vår hvalfangsthistorie i Sandefjord kunne man bygge en park ved strandpromenaden hvor man evt. også kunne hatt et stort akvarium-restauranter
 • Fortsette presentert strategi om å være imøtekommende og effektive i saker om næringsutvikling, sørge for at barnehage, skoler og fritidstilbud gir innbyggere grunn til å skryte av det kommunen tilbyr.
 • Legg til rette for at nye bedrifter kommer til Sandefjord. Fortsatt å støtte Næringsforeningen.
 • Undersøke mulighetene som finnes i bærekraftige byggematerialer basert på naturressurser. Norge jobber med å øke selvforsyning og bransjen har i dag stor underkapasitet
 • Koble mest relevante startup- og smb-miljøer med Oslo som innovasjonsmoter, f.eks. under OiW. Legge til rette for kontorhotell for pendlere. Kanskje et konsept kan selges på en måte som tiltrekker flere pendlere ut av Oslo og til Sandefjord?
 • Bruk av lokale leverandører. I Sandefjord er det leverandører av det meste, Sandefjord kommune bør kunne benytte seg av disse leverandørenes varer og tjenester så lenge de er konkurransedyktige selvfølgelig
 • Øke muligheter for lokale arbeidskraft
 • For å nå arbeidsplassmålet er det viktig at selskaper kan vokse i Sandefjord. Vær gjerne tydeligere på hva man gjør for å sikre gode forhold for at bedrifter kan skalere i Sandefjord. Å hjelpe småbedrifter i gang skaper ikke mange arbeidsplasser eller genererer skatteinntekter, det er å hjelpe vekstbedriftene å vokse og bli i Sandefjord som er det viktige, men det er vanskeligere å identifisere tiltak og måle. Desto viktigere med dialog med næringslivet.
 • Tilstrekkelig næringsarealer m/kapasitet til energikonsumerende virksomheter
 • Utbyggingstakt og fokus på infrastruktur - Togforbindelser og sikre tilgjengelighet til/fra Torp til utvalgte destinasjoner i inn- og utland samt trafikkavvikling i sentrale deler av Sandefjord.
 • Satse på bokvalitet og markedsføre tilgang til det "gode liv"
 • Fortsette satsningen på gründervirksomhet og bli attraktiv for neste generasjons arbeidstakere
 • Tilrettelegge for å komplementere næringslivet med etablerte virksomheter ( flytting/nyetableringer ) som gir økt attraktivitet for eksisterende og ny næringsutvikling
 • Stort fokus på å øke kompetansenivå på administrative stillinger i kommunen. Jobbe med saksbehandlingstid og ekspeditthet på byggesaksavdeling.
 • Profilere ledig næringsareal, samt rangere ledige arealer etter kundens behov og muligheter (beliggenhet / pris).
 • Tilrettelegge for fine kontorlokaler i sentrum for å skape et levende sentrum som skaper vekst i sentrumsnæringen / restauranter. (Viktig at ikke alle kontorer med handlekraftige ansatte sitter langs E18 og ikke bruker penger i sentrum)
 • Tenk stor og langsiktig ved utvikling av infrastruktur / transportplan.
 • Prioritere infrastruktur. Være tydelige på det grønne skifte. Handlingspunkter: Pendlerparkering med tilbringersykler der det kan avlaste køer. Videre satsing på Gründeriet. Høyskole/Universitet gjerne for IT-fag.
 • Sørge for tilgjengelig areal, god infrastruktur
 • Jeg savner mer fokus på Sandefjord som en bærekraftig kommune, og evnt nye arbeidsplasser som kan etableres i kjølvannet av dette.
 • Ikke gi bort kommunal eiendom, men forpakt/lei det ut til utviklere. Slik at arealene kan komme tilbake på kommunens eie
 • Kommunen bør ha fokus på tett samarbeid med næringslivet, både SNF, Gründeriet og andre aktører - også i tiden fremover. Være åpne for / bidra / delta i nye prosjekter som blir foreslått. I tillegg så er infrastruktur alltid viktig.
 • Ønsker meg et mer levende butikksentrum og da få "reservert" lokaler til butikkdrift på gateplan. Kommunen kan kjøpe ledige lokaler etc. og så kan man leie disse på en non-profitt-sum av kommunen. Nybygg får dette som krav når man får godkjennelsen. En del av bygget på gateplan skal reserveres butikkdrift/cafe etc. Kommunen kan også kjøpe opp lokaler for pop-up mulighet for de mange som ikke tør og som kanskje ikke har tilstrekkelig kapital til å teste sine produkter/konsept mot markedet. Søke kommunen 1-2 måneder av gangen f.eks. Stimulere til at flere bedrifter/butikker kommer seg ut av startblokka. Det samme gjelder bedriftslokaler. Også se på mulighetene for et gigantbygg med nye firmaer, grundere, kontorlokaler etc. Skape en MEGA plattform for nye bedrifter, kontakter, etc. Mikrolån til nye etablerere. 1 års avdrags- og rentefrihet og oppfølging av en kommunekoordinator. Personlig så får ikke min bedrift ikke noe lån da jeg ikke har noe overskudd å vise til over tid enda. Bedrifter i etableringsfasen har ofte det samme problemet. Det er ofte en lang etableringsfase med jobb døgnet rundt og kun tapping av privatøkonomi/oppsparte midler. Bankene vil ikke på banen før du kommer til det punktet at du faktisk ikke trenger lån. Dessverre
 • Bedre parkeringsforhold for ansatte i sentrum.
 • Infrastruktur, samt bevare natur ved bl.a. sjøen (det. er det bygget noen helt crazy leilighets blokker ved sjøen som ødelegger for det vi skal leve av fremover dvs natur/sjø, frisk luft mv. Se på Framnes hva kommunen har tillatt ... crazy.
 • Større fokus på menneskelige verdier, integrering og mottak av flyktninger!
 • Vi opplever ofte at Sandefjord kommune har rammeavtaler og kjøper tjenester og produkter i stor grad utenfor kommunen. Da bidrar ikke kommunen til vekst. Opplever ofte at kommuneansatte i posisjoner ikke bidrar til arbeidsplass-vekst i kommunen. Kompetanse vedr. det meste finnes i kommunen.
 • Måle viktighet og tilfredshet om nøkkelforhold for å arbeide i Sandefjord bland e som jobber i kommunen. Øke kjennskap til og kunnskap om viktige nøkkelforhold i Norges befolkning. Forbedre nøkkelforhold med lav tilfredshet i kommunen
 • Hjelpe bedrifter til å foreslå løsninger for tilpasning av ansatte til en bedrift. Ref. mangfold
 • Tilrettelegge kollektivtransport slik at den ansatte kan komme til jobb uten bil
 • Samarbeid bemanningsbyråer, NAV, utdanningstilbydere og næringsliv - fokus på kompetanseutvikling i forhold til framtidige behov
 • Tilrettelegg for næringsarealer
 • Øke kollektivtilbudet mellom boligområder til de ulike næringsområdene og fra sentrum
 • Ivareta og utvikle sentrum slik at sentrum er attraktivt. Begrense handel på utsiden av sentrum.
 • Utvikle sjøfronten. Flytte ferge trafikken
 • Sørge for attraktive boligområder for de som ønsker å flytte hit. Grundertun. Tilrettelegge for nyetableringer av bedrifter som har noe plassbehov. ( Ikke alle skal lage apper)
 • Omregulere mer til næringsarealer
 • Enda mer trøkk for å få gode bedrifter til byen. Fokus på økt kompetanse og de tiltak/aktiviteter som bidrar til dette - og mangfold/inkludering. Strøm ble presentert som et viktig område - noe som kommunen må fortsette å jobbe målrettet med
 • Det er som kjent krevende å finne områder som kan utvikles til næring og industri, siden det ofte fortrenger skog eller mark. Men når området først er funnet, er det viktig å tak i reguleringsprosessene og lære av hva Stokke har fått til på Borgeskogen

Tilbake

Artikler

 • Gründerstjerneutdeling 2024

  Nyheter - 21.06.2024

  Fire, nye stjerner avduket!

  I dag ble fire nye gründerstjerner avduket i Dronningensgate på utsiden av Gründeriet. Målet med stjernene er å hedre noen av de som har skapt store arbeidsplasser og bidratt til å forme Sandefjord til det byen er i dag.

  Les mer
 • Bjørn Ole Gleditsch (ordfører), Atle Bjurstedt (Gokstad Akademiet) og Bjørn Gudbjørgsrud (Sandefjord kommune)

  Nyheter - 21.06.2024

  Sandefjord kommune støtter høyskolesatsning!

  Våre folkevalgte heier på etablering av en høyskole i Sandefjord. På kommunestyremøtet 20. juni ble kommunedirektørens forslag om en årlig støtte på 750 000 kroner i tre år, vedtatt. Nå jobber prosjektgruppen intenst for å sikre resterende finansiering før søknad sendes til NOKUT 15. september.

  Les mer
 • Glade studenter!

  Nyheter - 19.06.2024

  Glade studenter!

  I dag gikk 3. avgangskull ut fra Gokstad Akademiet. Det ble feiret med flotte taler, pomp og prakt. Fagområdet som ble avsluttet i år var digital markedsføring, salg, ledelse og markedsføring, backend-programmering, frontend-utvikling, webdesign og prosjektledelse. Vi gratulerer!

  Les mer
 • Sean Lewis, Fjord Classics

  Nyheter - 19.06.2024

  Den lille storbyen!

  Sandefjord er det beste stedet vi kan tenke oss å arrangere Fjord Classics, sier den drivende festivalsjefen, Sean Lewis. Sandefjord er en liten by med store ambisjoner.

  Les mer
 • 180 klare for Torpkonferansen!

  Nyheter - 16.06.2024

  180 klare for Torpkonferansen!

  Torpkonferansen 19. september fylles fortløpende, og vi er glade for den gode responsen. Vi garanterer en dag med flinke folk på scene og i sal, mye mingletid og en solid dose inspirasjon. Bli med på Vestfolds største næringslivskonferanse.

  Les mer
 • Bedriftsintern opplæring

  Nyheter - 14.06.2024

  Få støtte til opplæring!

  Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gyllen anledning til å styrke de ansattes kompetanse. Det er utlyst kroner 1,5 mill. for søknadsåret 2024. Søknadsfristen er 1. juli.

  Les mer
 • Fra venstre: Bjørn Kjærand Haugland (Skift), Marianne Groth (Eika) og Ingebjørg Tollnes (Sandefjord Næringsforening).

  Nyheter - 12.06.2024

  Økt fart i det grønne skiftet!

  En innholdsrik start på torsdagen for 120 SNF-ere på frokostmøte. Temaet var økt fart og nye krav i det grønne skiftet. Tirsdag 11. juni var det 2030 dager til 2030 - året da verden skal nå felles mål på klima, natur og bærekraft. 2030 er året vi skal gjøre opp status for FNs bærekraftsmål - verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Takk til Skagerrak Sparebank som var dagens vertskap.

  Les mer
 • Fra venstre: Harald Gaupen, Bendik Torp og Jonas Bjørnstad Western.

  Nyheter - 08.06.2024

  Utvikler solide selskaper lokalt!

  Varro har siden oppstarten i 2019 investert nærmere 140 millioner i små og mellomstore bedrifter i Vestfold og Telemark. Målet er å være en aktiv og langsiktig eier som bidrar til verdiskaping og utvikling i selskaper med vekstambisjoner.

  Les mer
 • Lyst til å bli mentor?

  Nyheter - 08.06.2024

  Lyst til å bli mentor?

  For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier tilbyr USN Handelshøyskole et arbeidslivsmentorprogram for bachelorstudentene ved USN Handelshøyskolen i Vestfold. Til dette trenger de mentorer som har lyst til å bidra med sin tid, erfaring og nysgjerrighet.

  Les mer
 • En hyllest til byens gründere!

  Nyheter - 06.06.2024

  En hyllest til byens gründere!

  Det nærmer seg den tiden på året hvor Sandefjords egne superstjerner, gründerne, skal hedres. Vi ser frem til å avduke fire nye stjerner til «Walk of Fame» utenfor Gründeriet i Dronningens gate den 21. juni. Det som er blitt en årlig tradisjon er en viktig markering av vår identitet, og hva vi står for som by.

  Les mer
 • Skal rekruttere 100 medarbeidere!

  Nyheter - 04.06.2024

  Skal rekruttere 100 medarbeidere!

  I dag har vi hatt et inspirerende besøk hos Henrik Melsom, ny CEO i Wood Norge. Wood leverer prosjekter og teknologi innenfor energibransjen. Han fortalte om flinke folk, sterke team og en solid drift med over 3 milliarder i omsetning i 2023.

  Les mer
 • Bjørn Kjærand Haugland, Skift Norge

  Nyheter - 03.06.2024

  Samler de mest klimaambisiøse selskapene i Norge!

  Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ med et overordnet mål om å øke farten i det grønne skiftet. Norge har redusert sine klimagassutslipp med 4,7 prosent siden 1990 og har satt mål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030. For å kutte de resterende 50,3 % de neste årene kreves det store strukturelle samfunnsendringer. På vårt frokostmøte 13. juni vil Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift fortelle mer om dette.

  Les mer
 • Bilde av Ida Christine Hansen, grunderen bak Wileo og Susanne Grung leder for U40 Sandefjord

  Nyheter - 02.06.2024

  Ung i fjorden - podcast

  Episode 12 av Ung i Fjorden podcasten er nå ute. Denne gangen tar vi en prat med Ida Christine Hansen gründeren bak Wileo.

  Les mer
 • Gi unge en mulighet

  Nyheter - 31.05.2024

  Gi unge en mulighet

  Ungt utenforskap er en økende utfordring både i Norge og andre europeiske land, og Sandefjord er intet unntak. Sandefjord har en høy andel unge som dropper ut av skole og står utenfor utdanning og arbeid. Nå kan din bedrift være med å forebygge ungt utenforskap i kommunen vår, ved å tilby noen sin første sommerjobb som de kan være stolte av.

  Les mer
 • Ingen er født med fordommer!

  Nyheter - 31.05.2024

  Ingen er født med fordommer!

  Vi ønsker oss et arbeidsliv der alle kan være seg selv og elske den man vil. Alle mennesker er like mye verdt og vi tar avstand fra trakassering, mobbing, diskriminering, urettferdighet og ufin oppførsel. Vi ønsker at SANDEFJORD skal være en varm, raus og inkluderende kommune hvor alle føler seg velkommen og blir respektert for den de er.

  Les mer
 • Får du og dine kollegaer våre nyhetsbrev?

  Nyheter - 30.05.2024

  Får du og dine kollegaer våre nyhetsbrev?

  Hver uke sender vi nyhetsbrev til våre medlemmer. Har du tipset dine kollegaer at de bør melde seg på for å holde seg oppdatert om alt som skjer i Sandefjord Næringsforening? Vi har møteplasser med et stort mangfold av temaer. 

  Les mer
 • Kunsten å lede

  Nyheter - 24.05.2024

  Kunsten å lede

  I dag startet 90 SNF-ere dagen på vakre og ærverdige Midtåsen. Vi inviterte til frokostmøte med temaet "Kunsten å lede". CEO i REEN, Nøra Sørsdahl, snakket om ledelse med formål og betydning og hvordan de jobber for å gå fra ord til handling. Etter pausen fikk vi høre forsker og professor ved BI, Anders Dysvik, snakke om viktigheten av å få medarbeiderne til å blomstre, og bygge kulttur som legger til rette for psykologisk trygghet på arbeidsplassen.
  Tusen takk til SANDS Advokatfirma som var dagens vertskap. 

  Les mer
 • Samle bilde fra besøk på grubbestad gård, bilde av vinranker, folkene og produktene

  Nyheter - 23.05.2024

  U40 Sandefjord besøkte Grubbestad Gård

  U40 Sandefjord hadde gleden av å besøke vakre Grubbestad Gård for en spennende og smakfull opplevelse. Samlingen ga ikke bare muligheten til å nyte utsøkte produkter, men også innsikt i produksjonskunsten og lidenskapen som ligger bak hver flaske.

  Les mer
 • Regionens meglerkonger

  Nyheter - 19.05.2024

  Regionens meglerkonger

  Q4 Næringsmegling ble etablert i 2016. De er den klart største aktøren på salg av næringseiendommer i Vestfold og Telemark, og er i tillegg den største megleren av næringseiendom utenfor Oslo 7 år på rad. 

  Les mer
 • Effektiv og bærekraftig logistikk!

  Nyheter - 18.05.2024

  Effektiv og bærekraftig logistikk!

  Larvik Havn inviterer den 6. juni til en dag fylt med innovasjon, samarbeid og teknologi hvor målet er å gi deg innsikt i kortreist sjøtransport, for å skape effektiv og bærekraftig logistikk.

  Les mer
 • Bilde av seniorrådgiver i Enova Jan Peter Amundal

  Nyheter - 14.05.2024

  Hvilke støtteordninger har Enova for næringsbygg?

  På webinar med Enova 14. mai hadde vi fokus på hvilke støtteordninger de tilbyr for bygg og eiendom.

  Les mer
 • En engasjert leder som går foran!

  Nyheter - 12.05.2024

  En engasjert leder som går foran!

  Anna Furhoff Jensen elsker høyt tempo og tror kvinnelig lederskap i et mannsdominert miljø er utviklende og positivt. Hun tenker annerledes, tar nye utfordringer på strak arm og leder an i kampen mot svart arbeid.

  Les mer
 • Studenter Gokstad Akademiet

  Nyheter - 09.05.2024

  Hold deg relevant!

  Å holde seg relevant og oppdatert i dagens arbeidsmarked, kan være avgjørende for karrieresuksess. Enten du ønsker å avansere i din nåværende stilling eller utvide ferdighetene dine, kan det å investere tid i videreutdanning være en riktig beslutning. 

  Les mer
 • Årets mangfoldfrokost!

  Nyheter - 08.05.2024

  Årets mangfoldfrokost!

  For en start på 8. mai. Nærmere 300 deltakere fra næringsliv og det offentlige var klare i Harmonie arena for å høre om viktigheten av mangfold for å sikre sosial og økonomisk bærekraft i næringslivet. I Sandefjord har hver 6. innbygger flerkulturell bakgrunn. Uten mangfold og inkludering i næringslivet, stopper Sandefjord.

  Les mer
 • ;