Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

Vekst i arbeidsplasser i Sandefjord

31.03.2022

Den 23. mars inviterte Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til storfrokostmøte i Hjertnes. I etterkant av møtet sendte vi ut en evaluering hvor alle ble invitert til å gi innspill om "Hva bør kommunen gjøre for å bidra til arbeidsplass-vekst i Sandefjord?". 

 • Få til smarte løsninger med kort vei til samarbeid mellom næringsliv offentlige tjenester og utdanning
 • Bygge boliger sentralt for små husholdninger, mange single unge som vil bo nær kollektiv knutepunkter. Fortsett det gode arbeidet med gründere og enda mer fokus på, eller en ny vri på målet om å få alle hoder i arbeid, la folk få mulighet og vær open minded, de aller fleste klarer å gjøre en jobb når det tilrettelegges
 • Enda sterkere støtte til gründerbedrifter
 • Attraktive næringsarealer. Tilgang på strøm/energi
 • Flere kontorarbeidsplasser i sentrum
 • Sørge for å ha attraktivt næringsarealer tilgjengelig, med fiber og optimaliserte forhold
 • Som ordfører Bjørn Ole Gleditsch sa i møtet - fokus på nye energikilder
 • Følge opp de som tilbyr næringsarealer i sentrum bla. De sier det er stor etterspørsel og behov, de som etterspør må videreformidles til gårdeiere. Inviter gjerne til ett generelt møte.
 • Viktig med ny innfartsvei til Torp. Sørge for at Torp blir et trafikknutepunkt når InterCity kommer. Jobbe tett med SNF. Støtte Tenk Stort og Gründeriet. Langsiktighet i prosjekter er viktig.
 • Sandefjord har ordspillet "Tenk stort" De aller fleste etableringer i byen er "tenk smått". De må utvikle seg, og slå rot før de eventuelt kan utvide. Det er i utviklingsfasen småbedrifter trenger støtte. Av egen erfaring er det nettopp i denne fasen støtten er minst. Ved en god støtte i denne fasen vil sannsynligvis suksessbedrifter øke vesentlig.
 • Øke fokus på skoler og barneidretten. Det gjør at foreldre vil ta barna sine hit. Være framoverlent på å teste ut grønne teknologier med krav om etablering av arbeidsplasser i kommunen!
 • Sørge for bussforbindelse til Borgeskogen. Veldig mange arbeidsplasser, men må ha egen bil for å komme seg på arbeid
 • Utvikle byen for å gjøre det attraktivt å leve her. Fjerne ferjene, de skaper bare handelslekkasje, CO2-utslipp og trafikkaos og har ingen nytte
 • At hele sentrum ikke bygges ned og blir befolket av rike eldre , men at også Sandefjord gjøres til et attraktivt sted/møtested for befolkningen
 • Satse mere på nasjonal og internasjonal turisme. Dog her mangler Sandefjord en attraksjon i verdensklassen
 • Holde trykket oppe på InterCity slik at kompetansetilgangen øker gjennom utvidet bo- og arbeidsmarked. Utvikle ulike næringsarealer. Inkludere flere i arbeidslivet blant annet ved å legge til rette for kompetanseheving. Utvikle bysentrum med enda flere urbane kvaliteter. Og ellers; keep up the good work! :-)
 • Gjøre Sandefjord mer attraktivt med levende bymiljø. i forhold til vår hvalfangsthistorie i Sandefjord kunne man bygge en park ved strandpromenaden hvor man evt. også kunne hatt et stort akvarium-restauranter
 • Fortsette presentert strategi om å være imøtekommende og effektive i saker om næringsutvikling, sørge for at barnehage, skoler og fritidstilbud gir innbyggere grunn til å skryte av det kommunen tilbyr.
 • Legg til rette for at nye bedrifter kommer til Sandefjord. Fortsatt å støtte Næringsforeningen.
 • Undersøke mulighetene som finnes i bærekraftige byggematerialer basert på naturressurser. Norge jobber med å øke selvforsyning og bransjen har i dag stor underkapasitet
 • Koble mest relevante startup- og smb-miljøer med Oslo som innovasjonsmoter, f.eks. under OiW. Legge til rette for kontorhotell for pendlere. Kanskje et konsept kan selges på en måte som tiltrekker flere pendlere ut av Oslo og til Sandefjord?
 • Bruk av lokale leverandører. I Sandefjord er det leverandører av det meste, Sandefjord kommune bør kunne benytte seg av disse leverandørenes varer og tjenester så lenge de er konkurransedyktige selvfølgelig
 • Øke muligheter for lokale arbeidskraft
 • For å nå arbeidsplassmålet er det viktig at selskaper kan vokse i Sandefjord. Vær gjerne tydeligere på hva man gjør for å sikre gode forhold for at bedrifter kan skalere i Sandefjord. Å hjelpe småbedrifter i gang skaper ikke mange arbeidsplasser eller genererer skatteinntekter, det er å hjelpe vekstbedriftene å vokse og bli i Sandefjord som er det viktige, men det er vanskeligere å identifisere tiltak og måle. Desto viktigere med dialog med næringslivet.
 • Tilstrekkelig næringsarealer m/kapasitet til energikonsumerende virksomheter
 • Utbyggingstakt og fokus på infrastruktur - Togforbindelser og sikre tilgjengelighet til/fra Torp til utvalgte destinasjoner i inn- og utland samt trafikkavvikling i sentrale deler av Sandefjord.
 • Satse på bokvalitet og markedsføre tilgang til det "gode liv"
 • Fortsette satsningen på gründervirksomhet og bli attraktiv for neste generasjons arbeidstakere
 • Tilrettelegge for å komplementere næringslivet med etablerte virksomheter ( flytting/nyetableringer ) som gir økt attraktivitet for eksisterende og ny næringsutvikling
 • Stort fokus på å øke kompetansenivå på administrative stillinger i kommunen. Jobbe med saksbehandlingstid og ekspeditthet på byggesaksavdeling.
 • Profilere ledig næringsareal, samt rangere ledige arealer etter kundens behov og muligheter (beliggenhet / pris).
 • Tilrettelegge for fine kontorlokaler i sentrum for å skape et levende sentrum som skaper vekst i sentrumsnæringen / restauranter. (Viktig at ikke alle kontorer med handlekraftige ansatte sitter langs E18 og ikke bruker penger i sentrum)
 • Tenk stor og langsiktig ved utvikling av infrastruktur / transportplan.
 • Prioritere infrastruktur. Være tydelige på det grønne skifte. Handlingspunkter: Pendlerparkering med tilbringersykler der det kan avlaste køer. Videre satsing på Gründeriet. Høyskole/Universitet gjerne for IT-fag.
 • Sørge for tilgjengelig areal, god infrastruktur
 • Jeg savner mer fokus på Sandefjord som en bærekraftig kommune, og evnt nye arbeidsplasser som kan etableres i kjølvannet av dette.
 • Ikke gi bort kommunal eiendom, men forpakt/lei det ut til utviklere. Slik at arealene kan komme tilbake på kommunens eie
 • Kommunen bør ha fokus på tett samarbeid med næringslivet, både SNF, Gründeriet og andre aktører - også i tiden fremover. Være åpne for / bidra / delta i nye prosjekter som blir foreslått. I tillegg så er infrastruktur alltid viktig.
 • Ønsker meg et mer levende butikksentrum og da få "reservert" lokaler til butikkdrift på gateplan. Kommunen kan kjøpe ledige lokaler etc. og så kan man leie disse på en non-profitt-sum av kommunen. Nybygg får dette som krav når man får godkjennelsen. En del av bygget på gateplan skal reserveres butikkdrift/cafe etc. Kommunen kan også kjøpe opp lokaler for pop-up mulighet for de mange som ikke tør og som kanskje ikke har tilstrekkelig kapital til å teste sine produkter/konsept mot markedet. Søke kommunen 1-2 måneder av gangen f.eks. Stimulere til at flere bedrifter/butikker kommer seg ut av startblokka. Det samme gjelder bedriftslokaler. Også se på mulighetene for et gigantbygg med nye firmaer, grundere, kontorlokaler etc. Skape en MEGA plattform for nye bedrifter, kontakter, etc. Mikrolån til nye etablerere. 1 års avdrags- og rentefrihet og oppfølging av en kommunekoordinator. Personlig så får ikke min bedrift ikke noe lån da jeg ikke har noe overskudd å vise til over tid enda. Bedrifter i etableringsfasen har ofte det samme problemet. Det er ofte en lang etableringsfase med jobb døgnet rundt og kun tapping av privatøkonomi/oppsparte midler. Bankene vil ikke på banen før du kommer til det punktet at du faktisk ikke trenger lån. Dessverre
 • Bedre parkeringsforhold for ansatte i sentrum.
 • Infrastruktur, samt bevare natur ved bl.a. sjøen (det. er det bygget noen helt crazy leilighets blokker ved sjøen som ødelegger for det vi skal leve av fremover dvs natur/sjø, frisk luft mv. Se på Framnes hva kommunen har tillatt ... crazy.
 • Større fokus på menneskelige verdier, integrering og mottak av flyktninger!
 • Vi opplever ofte at Sandefjord kommune har rammeavtaler og kjøper tjenester og produkter i stor grad utenfor kommunen. Da bidrar ikke kommunen til vekst. Opplever ofte at kommuneansatte i posisjoner ikke bidrar til arbeidsplass-vekst i kommunen. Kompetanse vedr. det meste finnes i kommunen.
 • Måle viktighet og tilfredshet om nøkkelforhold for å arbeide i Sandefjord bland e som jobber i kommunen. Øke kjennskap til og kunnskap om viktige nøkkelforhold i Norges befolkning. Forbedre nøkkelforhold med lav tilfredshet i kommunen
 • Hjelpe bedrifter til å foreslå løsninger for tilpasning av ansatte til en bedrift. Ref. mangfold
 • Tilrettelegge kollektivtransport slik at den ansatte kan komme til jobb uten bil
 • Samarbeid bemanningsbyråer, NAV, utdanningstilbydere og næringsliv - fokus på kompetanseutvikling i forhold til framtidige behov
 • Tilrettelegg for næringsarealer
 • Øke kollektivtilbudet mellom boligområder til de ulike næringsområdene og fra sentrum
 • Ivareta og utvikle sentrum slik at sentrum er attraktivt. Begrense handel på utsiden av sentrum.
 • Utvikle sjøfronten. Flytte ferge trafikken
 • Sørge for attraktive boligområder for de som ønsker å flytte hit. Grundertun. Tilrettelegge for nyetableringer av bedrifter som har noe plassbehov. ( Ikke alle skal lage apper)
 • Omregulere mer til næringsarealer
 • Enda mer trøkk for å få gode bedrifter til byen. Fokus på økt kompetanse og de tiltak/aktiviteter som bidrar til dette - og mangfold/inkludering. Strøm ble presentert som et viktig område - noe som kommunen må fortsette å jobbe målrettet med
 • Det er som kjent krevende å finne områder som kan utvikles til næring og industri, siden det ofte fortrenger skog eller mark. Men når området først er funnet, er det viktig å tak i reguleringsprosessene og lære av hva Stokke har fått til på Borgeskogen

Tilbake

Artikler

 • Torpkonferansen 2023!

  Nyheter - 05.06.2023

  Torpkonferansen 2023!

  Den 21. september åpner vi dørene til den tiende utgaven av Torpkonferansen. Sammen med dyktige foredragsholdere skal vi dele fersk innsikt, rette blikket fremover og ikke minst sørge for godt påfyll av inspirasjon. Programmet er klart, og du er velkommen til å melde deg på!

  Les mer
 • Ingen er født med fordommer!

  Nyheter - 03.06.2023

  Ingen er født med fordommer!

  Vi ønsker oss et arbeidsliv der alle kan være seg selv og elske den man vil. Alle mennesker er like mye verdt og vi tar avstand fra trakassering, mobbing, diskriminering, urettferdighet og ufin oppførsel. Vi ønsker at SANDEFJORD skal være en varm, raus og inkluderende kommune hvor alle føler seg velkommen og respektert for den de er.

  Les mer
 • Lynrask levering!

  Nyheter - 01.06.2023

  Lynrask levering!

  I dag åpnet Komplett døren for 40 SNF-medlemmer. Vi fikk høre om hvordan Norges største nettbutikk sørger for lynrask levering og effektiv logistikk. Stor fokus på bærekraftige løsninger for frakt og emballasje og sterk kundefokus er noe av Kompletts oppskrift for å være "the obvious choice".

  Les mer
 • IT-folka som bryr seg!

  Nyheter - 29.05.2023

  IT-folka som bryr seg!

  I et flunkende nytt kontorbygg på Sem har vårt medlem Evelon nylig flyttet inn. Nærhet til kundene er viktig. Med nærmere tusen aktive kunder, er selskapets ambisjon å være en kortreist IT-partner kundene kjenner, med personlig oppfølging.

  Les mer
 • Regionalt samarbeid!

  Nyheter - 25.05.2023

  Regionalt samarbeid!

  Torsdag 25. mai var Næringsalliansen i Vestfold og Grenland samlet med egne styrer på Hotel Atlantic. Det ble gode diskusjoner om felles utfordringer og muligheter, styrken ved å jobbe godt sammen og ikke minst hvordan vi i fellesskap kan øke innenforskapet i næringslivet ved å tenke nytt. Det skapte stort engasjement.

  Les mer
 • Enklere avmelding!

  Nyheter - 23.05.2023

  Enklere avmelding!

  Nå kan du selv enkelt melde deg av arrangementer, dersom du ikke har anledning til å delta. På bekreftelsen du mottar når du melder deg på, er det lagt inn ny funksjonalitet på avmelding. Vi blir glad om du benytter dette, da det sparer oss for dyrebar tid. Tusen takk:).

  Les mer
 • Medarbeidere som skinner!

  Nyheter - 20.05.2023

  Medarbeidere som skinner!

  En trygg og inkluderende arbeidsplass er et bedre og morsommere sted å jobbe for absolutt alle, sier Morten Bast Ness, partner og leder av PwC i Vestfold og Telemark. Gjennom vårt nettverk Shine, og andre konkrete tiltak, er målet at alle medarbeidere skal skinne på jobb og være seg selv, uansett hvem de elsker.

  Les mer
 • Et gratis bærekraftsverktøy!

  Nyheter - 16.05.2023

  Et gratis bærekraftsverktøy!

  Hvordan påvirker din virksomhet klima, miljø, økonomi og sosiale forhold? Et nytt, gratis verktøy - vesentlig.no - ble lansert for få dager siden. Dette er utviklet av Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge. I dag fikk vi en god presentasjon av hvordan bedrifter kan identifisere hvor de har størst påvirkning på den bærekraftige utviklingen.

  Les mer
 • Ny episode av Young Business Podden!

  Nyheter - 15.05.2023

  Ny episode av Young Business Podden!

  I denne episoden møter vi Alexander Vestnes, gründer av selskapet Studio Vestnes. 

  Les mer
 • En magisk kveld for YBS!

  Nyheter - 11.05.2023

  En magisk kveld for YBS!

  I går hadde YBS (Young Business Sandefjord) sin 3. samling i år på Midtåsen. Arrangementet var fulltegnet og blant de 34 som deltok var det både kjente og nye ansikter. Det ble en fantatisk dag i Sandefjords nydelige herskapshus.

  Les mer
 • Norges beste mangfoldsprosjekt!

  Nyheter - 11.05.2023

  Norges beste mangfoldsprosjekt!

  For en start på 10. mai. Hele 330 deltakere var klare i Harmonie Arena for å høre om viktigheten av mangfold for å sikre sosial og økonomisk bærekraft i næringslivet🍀🍃. På scenen delte dyktige foredragsholdere av hva som forventes av attraktive virksomheter og hvordan en inkluderende bedriftskultur bidrar til å tiltrekke og beholde arbeidskraft, og ikke minst styrke omdømme.

  Les mer
 • Nordmenn elsker pølser!

  Nyheter - 04.05.2023

  Nordmenn elsker pølser!

  Visste du at nordmenn er blant de mest pølsespisende menneskene i verden? Det fikk vi høre når vi besøkte vårt medlem Fatland på Klinestadmoen. Her produserer 164 medarbeidere pølser og pålegg i høyt tempo til hovedsakelig Coop og NorgesGruppen.

  Les mer
 • Få støtte til opplæring!

  Nyheter - 04.05.2023

  Få støtte til opplæring!

  Ordningen med bedriftsintern opplæring (BIO) gir tilskudd til bedrifter i omstilling som vil styrke de ansattes kompetanse. i år har Fylkestinget har vedtatt en ramme på 7 millioner kroner til ordningen for 2023. Neste søknadsfrist for bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er 26. mai.  

  Les mer
 • Stor fart i YBS!

  Nyheter - 04.05.2023

  Stor fart i YBS!

  YBS (Young Business Sandefjord) gjenoppstod desember 2022 med en ny styringsgruppe med engasjerte kvinner og menn fra ulike bransjer. Nettverket har fått mange, nye medlemmer i år, og har tilbakelagt to svært vellykkede samlinger. 

  Les mer
 • Stor interesse for bærekraftsrapportering!

  Nyheter - 03.05.2023

  Stor interesse for bærekraftsrapportering!

  I dag deltok 80 fra næringslivet i regionen på webinar om bærekraftsrapportering. Dette er noe alle virksomheter må forholde seg til. Hvem må rapportere på hva? Hvilke regler gjelder i dag og hvilke regler kommer? Små og store virksomheter møter økte krav til oversikt over egen verdikjede, gjennomsiktighet og sporbarhet, for å sikre tillit i markedet

  Les mer
 • Motiverte for jobb!

  Nyheter - 03.05.2023

  Motiverte for jobb!

  Globale Sandefjord i samarbeid med NAV Sandefjord og Sandefjord Næringsforening er nå i gang med mentorprogram for ukrainske flyktninger. Denne uken var både mentorer og mentees samlet til hyggelig bli kjent-treff på Cafe Vintage. 

  Les mer
 • Morgenruten til KLM er endelig tilbake

  Nyheter - 29.04.2023

  Morgenruten til KLM er endelig tilbake

  KLM er tilbake med to daglige avganger til Amsterdam fra Torp Sandefjord Lufthavn. Dette er gode nyheter både for næringslivet og fritidsreisende. 

  Les mer
 • Ingeniører med høy kompetanse!

  Nyheter - 28.04.2023

  Ingeniører med høy kompetanse!

  Allum Engineering feirer 50 år i år. Det hele startet da Øivind Allum etablerte Ingeniørfirmaet Allum Larsen i 1973. Den gangen var verftene langs hele Vestfoldkysten på kundelisten, ikke minst Framnæs Mek. Verksted. I dag leverer de ingeniørløsninger og teknologi til marin, energi og prosessindustri.

  Les mer
 • Forsiktig optimisme!

  Nyheter - 27.04.2023

  Forsiktig optimisme!

  I dag presenterte Jørund Buen og Ingeborg Berg fra Konjunktur Sørøst (SpareBank 1 Sørøst-Norge) en helt fersk undersøkelse om forventningerne til næringslivet i Sandefjord i tiden framover. Kort oppsummert: Svakere optimisme enn samme tid i 2022, men bedriftene er svært fornøyde med Sandefjord kommune. 

  Les mer
 • Ny episode i YBS podden er ute!

  Nyheter - 26.04.2023

  Ny episode i YBS podden er ute!

  I 4 episode møter vi salongeier og Gründer, Lena Berisha.

  Les mer
 • Får dine kollegaer våre nyhetsbrev?

  Nyheter - 24.04.2023

  Får dine kollegaer våre nyhetsbrev?

  Hver uke sender vi nyhetsbrev til våre medlemmer. Har du tipset dine kollegaer at de bør melde seg på for å holde seg oppdatert om alt som skjer i Sandefjord Næringsforening? Vi har møteplasser med et stort mangfold av temaer. 

  Les mer
 • Trenger du rådgivning?

  Nyheter - 22.04.2023

  Trenger du rådgivning?

  Har du et enkeltmannsforetak og savner praktisk veiledning? Da har du mulighet til å delta på Gründeriets partnerdag som arrangeres den siste onsdagen i hver måned fra kl 10.00 – 14.00 på Gründeriet. Det er åpent hus 26. april og ikke nødvendig å booke tid.

  Les mer
 • Rekordår for resirkulering av IT-utstyr

  Nyheter - 21.04.2023

  Rekordår for resirkulering av IT-utstyr

  IT-utstyr er verdens raskest voksende avfallstype. Vårt medlem Atea har sirkulærøkonomi høyt på agendaen, og i fjor ble mer enn 600 000 enheter samlet inn til gjenbruk og resirkulering gjennom deres tjeneste Goitloop. Det er en økning på 38 prosent sammenlignet med året før.

  Les mer
 • Et hav av muligheter!

  Nyheter - 19.04.2023

  Et hav av muligheter!

  På torget i Sandefjord har Yllka Neziri drevet Kafka i over 20 år. Hun flyttet til Sandefjord i juni 2002 og er i dag synlig i bybildet både som aktiv næringsdrivende, høyrepolitiker og en dame med et stort og inkluderende hjerte. Hun er evig takknemlig for mulighetene livet i Norge har gitt henne.

  Les mer
 • ;