Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (Cookies). Vi er pliktig å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter.

Ok, jeg forstår

Vedtekter for Sandefjord Næringsforening

Vedtekter vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 21.3.72 med endringer av 15.11.74, 6.2.85, 28.2.95, 15.3.02, 17.03.06, 13.03.08, 08.04.10,19.03.15 og 14.03.18.

Sandefjord Næringsforening er et forum for representanter fra næringslivet i Sandefjords-regionen.

§1 - Foreningens formål.

Sandefjord Næringsforening skal:
a) ivareta medlemmenes interesser ved å arbeide med og for rammebetingelser til beste for næringslivet i Sandefjord gjennom kontakt med lokale og andre myndigheter, samt andre relevante grupperinger og fora.
b) styrke kompetansen og konkurranseevnen for medlemsbedriftene.
c) bidra til et godt samarbeid mellom medlemmene.
d)arrangere møter innen foreningen, eventuelt i samarbeide med andre organisasjoner, hvor spørsmål av generell interesse for medlemmene kan belyses og behandles.
e) støtte medlemmenes interesser i alle spørsmål hvor foreningens styre eller generalforsamling ønsker å engasjere seg.
f) virke som formidler av informasjon fra næringslivet, almenheten og offentlige organer.

§2 - Medlemskap.

a) Som foreningens ordinære medlemmer kan, etter skriftlig søknad til styret, opptas bedrifter i Sandefjord og omegn.
b) Firmaene representeres i foreningen av ansvarlig, daglig leder eller representant ved fullmakt.
c) Alle medlemmer får lik kontigent a. 500,-.
I tillegg fellesutgifter, dvs. en serviceavgift knyttet opp mot bedriftens omsetning (fellesutgiften dekker administrasjonen i / av foreningen, og er derfor fradragsberettiget i medlemmenes regnskap).

Medlemsavgiften totalt blir som nedenfor;

d) Medlemsbedriftene og deres representanter skal ha slik vandel at allmennhetens tillit til foreningen opprettholdes.

e) Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter eller vedtak, kan ekskluderes ved beslutning av styret. Dersom vedkommende klager skal styret vurdere omgjøring før klagen formidles til behandling i generalforsamlingen. For endring av styrets vedtak kreves 2/3 flertall.

f) Utmeldelse foregår skriftlig til administrasjonen / daglig leder. Ved utmelding refunderes ikke årsavgiften.

§3 - Styret.

Styret består av leder, nestleder og 4 styremedlemmer som alle velges for 2 år av gangen. Leder og to styremedlemmer velges det ene året, og 3 styremedlemmer det andre året. Ingen kan fungere som leder i mer enn 2 perioder sammenhengende. Styremedlemmene kan gjenvelges, men vervene bør sirkulere. I tillegg velges det et varamedlem for et år av gangen. Varamedlemmet har møte- og talerett i styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Beslutningen må da være enstemmig.

Styret bør ha en bred sammensetning, som er representativ for foreningens medlemsbedrifter. 

§4 - Vanlig arbeidsordning for styret.

a) Alle saker til avstemming avgjøres med vanlig flertallsbeslutning. Ved stemme-likhet er leders stemme avgjørende.
b) Styret behandler alle saker før de legges fram for medlemsmøte eller general-forsamling.
c) Ved styrebehandling av saker som har spesiell interesse for et enkelt medlem, eller en gruppe medlemmer, skal en representant ha rett til å være til stede, men uten stemmerett. Protokoll føres over styrets saksbehandling og undertegnes av de møtende.

§5 - Generalforsamling.

a) Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og ledes av en møteleder valgt av generalforsamlingen.
b) Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel.
c) Alle saker avgjøres ved flertallsbeslutning, om ikke annet er særskilt bestemt.
Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
d) Stemmerett på generalforsamlingen har de medlemmer som personlig er til stede eller møter ved fullmektig. Medlemmer som ikke er til stede kan gi andre deltakende medlemmer fullmakt til å avgi stemme. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 15 % av medlemmene er representert direkte eller ved fullmakt.
e) Protokoll føres over generalforsamlingens forhandlinger.

§6 - Ordinær generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling holdes innen utgangen av april hvert år. Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

a) Beretning om virksomheten i det forløpne år.
b) Siste års reviderte regnskap.
c) Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
d) Valg etter vedtektene.
e) Valg av revisor.
f) Fastsettelse av kontingent og andel fellesutgifter.
g) Eventuelt.

Saker til behandling på generalforsamlingen må være innlevert til styret minst 14 dager før generalforsamlingen.

§7 - Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles skriftlig med 8 dagers varsel enten etter bestemmelse av styret eller etter krav fra minst 1/3 av foreningens medlemmer. Saker til behandling på ekstraordinær generalforsamling må være innlevert til styret minst 8 dager før generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 20% av medlemmene er representert. For øvrig henvises det til foregående bestemmelser om stemmeavgivning på ordinær generalforsamling.

§8 – Valgkomité.

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant foreningens medlemmer. Valgkomitéen skal bestå av til sammen 3 personer som hver representerer et av foreningens medlemmer. Leder velges ved eget valg. Valgene gjelder for to år om gangen.

Valgkomitéen skal forberede valg av styreleder i foreningen og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret, samt revisor. Den skal også forberede valg av komitéens leder og medlemmer.

Valgkomitéens forslag med begrunnelse gjennomgås av komitéens leder på foreningens generalforsamling.

§9 - Vedtektsendringer.

Beslutning om vedtektsendringer kan bare fattes av generalforsamlingen og da med minst 2/3 flertall av antall stemmer som er tilstede på generalforsamlingen. Frist for innsending av forslag til vedtektsendringer er 1 måned før generalforsamlingen.

§10 - Oppløsning.

Foreningen kan ikke oppløses dersom 20% av medlemmene erklærer at de ønsker å fortsette foreningens virksomhet. Forøvrig kan beslutning om oppløsning av foreningen fattes med vanlig flertall ved beslutningsdyktig ordinær eller ekstraordinær generalfor-samling. Oppløsning av foreningens virksomhet skal da være uttrykkelig spesifisert ved innkallelsen til nevnte generalforsamling. Siste generalforsamling fastsetter hvordan eventuelle midler skal anvendes.


Tilbake