Globale Sandefjord

Foto: Faten Lubani, Globale Sandefjord

Globale Sandefjord

Globale Sandefjord skal bidra med kunnskap, inspirere og legge til rette for et bærekraftig og inkluderende flerkulturelt arbeidsliv som tar i bruk innvandreres kompetanse og øker rekruttering til arbeidslivet.  

Globale Sandefjord jobber for at innbyggere med landbakgrunn utenfor Norden som bor i Sandefjord kommune, blir inkludert i arbeid og samfunnsliv gjennom helhetlige og bæredyktige inkluderingsstrategier.  

I Sandefjord kommune bor rundt 11.500 innbyggere med innvandrerbakgrunn fra over 130 nasjoner. De innehar kompetanse og ressurser som samfunnet trenger for å skape bærekraftig vekst, innovasjon og økt inkludering.  

Globale Sandefjord bygger på en erkjennelse av at barriere for samfunns- og arbeidsinkludering er komplekse og sammensatte. Innvandrere er ikke en homogen gruppe. Dette er mennesker med ulik bakgrunn, ulike erfaringer og ulike kompetanse. Utforming av helhetlige  og langsiktige løsninger krever en god kombinasjon av forskjellige virkemidler og et samarbeid på tvers av fagmiljøer.

Mangfold signaliserer at ulike erfaringer, ulik kunnskap og ulike bakgrunner beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere samfunn.


Tilbake